ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SPSS)" AΠO ΤΟ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΑΠ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ "COURSITY"

AΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Έναρξη: Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023
ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: 
"ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SPSS)"
AΠO ΤΟ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΑΠ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ "COURSITY"
 
Το μάθημα αναφέρεται στις βασικές αρχές που διέπουν τη στατιστική. Δίνεται έμφαση τόσο στην περιγραφική όσο και στην επαγωγική στατιστική. 
 
Παρουσιάζονται οι διάφοροι τύποι μεταβλητών που ενδέχεται να συναντήσουμε και οι αντίστοιχοι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να τους περιγράψουμε.
 
 Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διερεύνηση σχέσεων μεταξύ μεταβλητών και στις βασικές μεθόδους στατιστικής ανάλυσης όπως είναι:

•    τα διαστήματα εμπιστοσύνης

•    οι έλεγχοι υποθέσεων (ανεξαρτησίας χ^2, t-test κλπ.)

•    η ανάλυση διακύμανσης και ανάλυση παλινδρόμησης

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση του λογισμικού SPSS, σε κοινά λάθη που εμφανίζονται συχνά σε στατιστικές αναλύσεις και στην έννοια της αβεβαιότητας.


Διδάσκων:
Δημήτρης Μαυρίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής Στατιστικής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.Ενότητες μαθήματος

 
Εβδομάδα 1: 
Εισαγωγικό μάθημα

•    Η χρησιμότητα της Στατιστικής

•    Η έννοια της αβεβαιότητας

•    Παραδείγματα κακής χρήσης Στατιστικής

•    Μελέτες παρατήρησης και τυχαιοποιημένες μελέτες

 
Εβδομάδα 2:
 Συνδυαστική - Πιθανότητες

•    Πολλαπλασιαστική αρχή

•    Μεταθέσεις - Διατάξεις - Συνδυασμοί

•    Βασικές έννοιες πιθανοτήτων - Διαγράμματα Venn

•    Αξιωματική θεμελίωση πιθανοτήτων

•     Δεσμευμένη πιθανότητα

 
Εβδομάδα 3: 
Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική

•    Περιγραφική Στατιστική - Τύποι μεταβλητών

•    Περιγραφικά μέτρα και γραφήματα για ποιοτικές μεταβλητές

•    Περιγραφικά μέτρα και γραφήματα για ποσοτικές μεταβλητές

•    Επαγωγική στατιστική - Δείγμα και πληθυσμός

•    Επαγωγική στατιστική - Κανονική Κατανομή

•    Επαγωγική στατιστική - Διαστήματα εμπιστοσύνης

 
Εβδομάδα 4: Αβεβαιότητα και έλεγχος υποθέσεων

•    Μηδενική υπόθεση και πιθανά σφάλματα

•     Έλεγχοι υποθέσεων για συνεχή δεδομένα

•    Ερμηνεία του p-value

•    Έλεγχος κανονικότητας

•    T-test

•    Έλεγχος κανονικότητας

•    Μη-παραμετρικοί έλεγχοι (Man-Whitney test)

•    Ο έλεγχος ανεξαρτησίας χ2

•    Έλεγχοι: Fischer, McNemar και Mantel-Haenszel

•    Άσκηση για έλεγχο υποθέσεων με διχότομα δεδομένα

Εβδομάδα 5: Ανάλυση διακύμανσης και ανάλυση παλινδρόμησης

•    Ανάλυση διακύμανσης

•     Συντελεστής συσχέτισης Pearson

•     Ανάλυση παλινδρόμησης

•    Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση

•    Έλεγχος των υποθέσεων της απλής και πολλαπλής παλινδρόμησης

Εβδομάδα 6: Περιγραφική στατιστική και έλεγχος υποθέσεων με τη χρήση του SPSS

•    Εισαγωγή δεδομένων και χειρισμός μεταβλητών

•     Παρουσίαση μεταβλητών - Διαγράμματα

•    Έλεγχος χ2

•    Έλεγχος κανονικότητας - Μέτρα κεντρικής θέσης και διασποράς

•     Έλεγχος Τ-test

•     Έλεγχος ανάλυσης διακύμανσης ANOVA

•    Έλεγχος συσχέτισης Pearson

•    Γραφήματα

•    Ανάλυση διακύμανσης και ανάλυση παλινδρόμησης


Το μάθημα απευθύνεται:

•    στον ερευνητή που θέλει να διεξάγει τη δική του έρευνα

•    σε οποιονδήποτε επιθυμεί να είναι σε θέση να διαβάσει και κατανοήσει τα θετικά και αρνητικά μιας δημοσιευμένης έρευνας

•    σε οποιονδήποτε επιθυμεί να βλέπει κριτικά τις στατιστικές αναλύσεις και τα νούμερα που παρουσιάζονται στην καθημερινή του ζωή π.χ. από τα μέσα ενημέρωσηςΜε την ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να κατανοήσουν:

✔    την έννοια της αβεβαιότητας

✔   τις στατιστικές αναλύσεις που επιδέχονται οι διάφοροι τύποι μεταβλητών

✔    τις στατιστικές αναλύσεις που απαιτούνται για τη διερεύνηση σχέσεων μεταξύ μεταβλητών

✔    μα επιστημονική έρευνα που βασίζεται σε στατιστικά ευρήματα 
 

ΔΩΡΕΑΝ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Όποιος επιθυμεί πιστοποιητικό θα πρέπει να συμμετάσχει σε εξετάσεις και να καταβάλει το αντίτιμο που ορίζεται

https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts