ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 1 Αυγούστου 2013

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠPOΓPΑMMΑ MΑΘHTΕIΑΣ ΓIΑ ΑΠOΦOITOYΣ TΕXNIKHΣ ΕKΠΑIΔΕYΣHΣ ΓIΑ ΑΠOKTHΣH ΕΠΑΓΓΕΛMΑTIKHΣ ΕMΠΕIPIΑΣ


Το Υπουργείο Παιδείας ΔΒΜΘ επικεντρώνεται στους πρόσφατους Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης (αποφοίτους των εκάστοτε 2-3 προηγούμενων σχολικών ετών) και υλοποιούνται οι συγχρηματοδοτούμενες πράξεις με τίτλο «Πρόγραμμα Μαθητείας για Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας».Το Πρόγραμμα σχεδιάζεται να επεκταθεί και σε αποφοίτους άλλων εκπαιδευτικών βαθμίδων.Μέσω του Προγράμματος δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης μαθητείας έως 6 μηνών στον παραγωγικό τομέα σε νέους σε απόφοιτους Τεχνικής Εκπαίδευσης
(Δημοσίων ΕΠΑΛ – Επαγγελματικών Λυκείων και Δημοσίων ΕΠΑΣ - Επαγγελματικών Σχολών του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. και αντίστοιχων δομών της Ειδικής Αγωγής - ΤΕΕ Β’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ, Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.), των τελευταίων 2 σχολικών ετών (ή των τελευταίων 3 σχολικών ετών εφόσον πρόκειται για άρρενες που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις) από την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς αποφοίτους , για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας , με χορήγηση από το Υπουργείο υποτροφίας, συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ  2007 -2013 [Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση (ΕΠΕΔΜΒ)].
Για το ύψος της υποτροφίας και τους όρους χορήγησης υποτροφίας και τους ειδικότερους όρους της μαθητείας θα εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 242 παράγραφο 6 του Ν.4072/2012 (Α 86). Ο Απόφοιτος Μαθητευόμενος αναγνωρίζεται ως Απόφοιτος με ειδική απόφαση του Υπουργείου για αναγνώρισή του ως Αποφοίτου.
Ωστόσο, στο πλαίσιο των ενταγμένων στο ΕΠΕΔΒΜ συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων [Πράξεις με τίτλο «Πρόγραμμα Μαθητείας για Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» στους Άξονες 4 και 5] τίθενται οι εξής όροι:
1. Υποψήφιοι υπότροφοι μαθητευόμενοι
1. Οι υποτροφίες χορηγούνται στους απόφοιτους Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης δηλ των Δημοσίων  ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ (Επαγγελματικά Λύκεια - Επαγγελματικές Σχολές & σε αντίστοιχες Δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης οι οποίοι δηλώνουν συμμετοχή και επιλέγονται από επιχειρήσεις (εφεξής «Φορείς Υποδοχής Μαθητευομένων –ΦΥΜ») για να μαθητεύσουν σε θέσεις μαθητείας που οι επιχειρήσεις προσφέρουν για να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία, οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει πριν τα τελευταία 2 σχολικά έτη ή πριν από τα τελευταία 3 σχολικά έτη, εφόσον πρόκειται για άρρενες που έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης προς τους αποφοίτους.
2. Οι υποτροφίες χορηγούνται από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων – μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων και του Ειδικού Λογαριασμού του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων με τίτλο «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» στου Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5)
2. Επιλογή θέσης μαθητείας
1. Οι υποψήφιοι υπότροφοι δηλώνουν συμμετοχή στο Πρόγραμμα για την πραγματοποίηση μαθητείας μέσω του παρόντος Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. που αναπτύσσεται και συντηρείται από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος».
2. Οι θέσεις μαθητείας δηλώνονται στο πληροφοριακό σύστημα από τις επιχειρήσεις/ Φορείς Υποδοχής Μαθητευομένων - ΦΥΜ, οι οποίες αναρτούν τις διαθέσιμες θέσεις μαθητείας ηλεκτρονικά.
3. Από τις αναρτηθείσες θέσεις μαθητείας, οι υποψήφιοι υπότροφοι με ηλεκτρονική δήλωσή τους δηλώνουν το ενδιαφέρον τους για 1 έως 4 θέσεις μαθητείας. Αντίστοιχα σε κάθε θέση μαθητείας γίνονται δεκτοί έως 4 υποψήφιοι που προεπιλέγονται αυτοματοποιημένα από το πληροφοριακό σύστημα με βάση τα οριζόμενα κατωτέρω στον όρο 6 κριτήρια.
4. Η τελική επιλογή του μαθητευομένου για κάθε θέση μαθητείας και δικαιούχου της υποτροφίας κατά τα ανωτέρω υπό 2 γίνεται από το Φορέα Υποδοχής Μαθητευομένων μεταξύ των 4 υποψηφίων που έχουν προεπιλεγεί κατά τα οριζόμενα στον όρο 6 κατωτέρω.
3. Όροι Μαθητείας
1. ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ: Μαθητεία των υποτρόφων μπορεί να πραγματοποιείται σε  ιδιωτικές επιχειρήσεις (ατομικές, προσωπικές - Ο.Ε., Ε.Ε.,- ή κεφαλαιουχικές εταιρίες - Ε.Π.Ε., Α.Ε.-) εκτός από :

 • Τα νυχτερινά κέντρα
 • Τις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης (άρθρο 20 του ν.2956/2001).
 • Τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης.
2. Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων θα διαπιστώνει την καταλληλότητα των εγγραφόμενων στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορέων Υποδοχής Μαθητευομένων.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ: Η διάρκεια της Μαθητείας είναι έως 6 μήνες. Οι ημέρες Μαθητείας ορίζονται σε πέντε (5) εβδομαδιαίως και σε κάθε ημέρα η Μαθητεία θα διαρκεί έως έξι (6) ώρες εκτός από εξαιρετικές περιστάσεις όπου για μαθησιακούς λόγους ο υπότροφος επιλέγει σε συγκεκριμένη μέρα να παρατείνει το χρόνο παραμονής του στην επιχείρηση.
4. Δήλωση θέσεων μαθητείας από Φορείς Υποδοχής Μαθητευομένων
(1) Οι Επιχειρήσεις/Φορείς Υποδοχής Μαθητευομένων-ΦΥΜ που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα:
(α) Εγγράφονται στο Πληροφοριακό Σύστημα με τα εξής στοιχεία:

 • Επωνυμία.
 • Αρ. Μητρώου Επιχείρησης (ΑΜ).
 • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
 • Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ).
 • Αριθμός Απασχολουμένων στην Επιχείρηση.
 • Στοιχεία Διεύθυνσης.
 • Τηλέφωνο, Αριθμός FAX.
 • Email
Και συμπληρώνοντας προαιρετικά τυχόν άλλα πεδία που ορίζονται στο πληροφοριακό σύστημα (πχ ιστοσελίδα της Επιχείρησης)
(β) Δηλώνουν τον επιθυμητό κωδικό χρήστη και τον εμπιστευτικό κλειδάριθμο πρόσβασης (password).
(γ) Δηλώνουν και αναρτούν στο Πληροφοριακό Σύστημα τις θέσεις Μαθητείας που προσφέρουν, με μέγιστο αριθμό κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, εισάγοντας τις εξής πληροφορίες:

 • Ορισμό της ειδικότητας για κάθε θέση Μαθητείας από καθορισμένη λίστα ειδικοτήτων.
 • Στοιχεία Υπευθύνου Θέσης Μαθητείας εφόσον είναι πρόσωπο διαφορετικό από τον υπεύθυνο διοίκησης του Φορέα Υποδοχής Μαθητείας
 • Περιγραφή αντικειμένου κάθε θέσης Μαθητείας.
 • Επιλογή ωραρίου κάθε θέσης Μαθητείας (Σταθερό: Πρωινό/Απογευματινό/Νυχτερινό ή Κυλιόμενο)
 • Εάν ενδιαφέρονται για θέσης Μαθητείας, μικρότερης διάρκειας για 1 ή 2 ή 3 ή 4 μήνες, για συμπλήρωση χρόνου Μαθητείας από αποφοίτους με διακοπή Μαθητείας κατά τα οριζόμενα στον όρο 8 κατωτέρω
 • Θέσεις Μαθητείας για άτομα με ειδικές ανάγκες, που μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες και στις απαιτήσεις του Φορέα Υποδοχής Μαθητείας, με ορισμό της κατηγορίας αναπηρίας από καθορισμένη λίστα αναπηριών ήτοι 1. Νοητική καθυστέρηση, 2.Αισθητηριακές αναπηρίες (κωφοί, βαρήκοοι, τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), 3. Κινητικές αναπηρίες, 4. Χρόνια νοσήματα, 5. Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (σύνδρομο Asperger).
2. Ο ανώτατος αριθμός θέσεων Μαθητείας που μπορεί να προσφέρει ο κάθε Φορέας εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων του. Ειδικότερα:

 • για Φορείς χωρίς κανέναν εργαζόμενο (ατομική επιχείρηση) ή για Φορείς με 1- 3 εργαζομένους, μπορεί να δηλώνεται έως (1) θέση Μαθητείας
 • για Φορείς με 4 – 10 εργαζομένους, μπορεί να δηλώνονται έως δύο (2) θέσεις Μαθητείας
 • για Φορείς  με 11-20 εργαζομένους, μπορεί να δηλώνονται έως τρεις (3) θέσεις Μαθητείας
 • για Φορείς από 21 – 50 εργαζομένους μπορεί να δηλώνονται έως πέντε (5) θέσεις Μαθητείας εκ των οποίων η μία θα είναι θέση ΑμεΑ
 • για Φορείς άνω των 50 εργαζομένων, για κάθε 50 επιπλέον εργαζόμενους μπορεί να δηλώνεται μία επιπλέον θέση όμως από τις συνολικές θέσεις μαθητείας η μία θα είναι θέση ΑμεΑ.
Για τις περιπτώσεις (α), (β) και (γ) μπορεί ένας Φ.Υ.Μ. να δηλώσει θέση Μαθητείας για άτομα με αναπηρία μόνο εφόσον το επιθυμεί.
5. Επιλογή θέσεων μαθητείας από υποψηφίους υποτρόφους
1. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι υπότροφοι δηλώνουν το ενδιαφέρον τους για να πραγματοποιήσουν μαθητεία και να λάβουν την προβλεπόμενη στην παρούσα απόφαση υποτροφία με την ακόλουθη διαδικασία:
(α) Εγγράφονται στο πληροφοριακό σύστημα μετά από Δημόσια Πρόσκληση του Υπουργείου, εισάγοντας τα εξής στοιχεία:

 • Ονοματεπώνυμο.
 • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
 • Στοιχεία ταυτότητας (Αριθμός).
 • Στοιχεία τίτλου σπουδών (απολυτηρίου/πτυχίου) (Σχολική Μονάδα Αποφοίτησης, Ειδικότητα, Βαθμός, Μήνας/’Ετος Αποφοίτησης).
 • Στοιχεία επικοινωνίας (Διεύθυνση, Τηλέφωνο).
 • Email.
 • Αριθμός - ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα καταβάλλεται η υποτροφία (εφόσον επιλεγούν)
 • Αναπηρία: Σε περίπτωση αναπηρίας δηλώνεται η κατηγορία αναπηρίας (1. Νοητική καθυστέρηση, 2.Αισθητηριακές αναπηρίες (κωφοί, βαρήκοοι, τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), 3. Κινητικές αναπηρίες, 4. Χρόνια νοσήματα, 5. Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (σύνδρομο Asperger)
(β) Δηλώνουν τον επιθυμητό κωδικό χρήστη και τον εμπιστευτικό κλειδάριθμο πρόσβασης (password).
(γ) Επιλέγουν 1 έως 4 επιθυμητές θέσεις Μαθητείας από τις προσφερόμενος στο σύστημα βάσει της ειδικότητας τους, με φθίνουσα σειρά προτίμησης
6. Διαδικασία επιλογής μαθητευομένων υποτρόφων
1. ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΘΕΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ: Για κάθε θέση Μαθητείας επιλέγονται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα έως 4 μαθητευόμενοι, με βάση τα εξής κριτήρια προεπιλογής, τα οποία έχουν εισαχθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα και εξετάζονται αυτοματοποιημένα από αυτό:

 • Σειρά προτίμησης για τον υποψήφιο (από τις 4 θέσεις κατ’ανώτατον που έχει δηλώσει ο υποψήφιος)
 • Βαθμός τίτλου σπουδών (απολυτηρίου/πτυχίου)
 • Έτος/μήνας αποφοίτησης (σε περίπτωση ισοβαθμίας).
 • Χρονική προτεραιότητα δήλωσης
2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ: Ο κάθε Φορέας Υποδοχής Μαθητευομένων – ΦΥΜ επιλέγει μεταξύ των 4 υποψηφίων κάθε θέσης μαθητείας, τους οποίους έχει προεπιλέξει αυτοματοποιημένα το σύστημα κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 ανωτέρω, τον μαθητευόμενο της επιλογής του με τις εξής εναλλακτικές διαδικασίες:

 • μέσω τηλεφωνικής συνέντευξης ή/και
 • μέσω προσωπικής συνέντευξης ή/και
 • απευθείας μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα.
Και δηλώνει ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα την επιλογή του έτσι ώστε να προδεσμεύσει τον μαθητευόμενο της επιλογής του στο Πληροφοριακό Σύστημα.
3. ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ – ΚΟΥΠΟΝΙ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ & ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ:
Αμέσως μετά την προδέσμευση του υποψηφίου μαθητευομένου από τον Φορέα Υποδοχής Μαθητευομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα, ο μαθητευόμενος εκδίδει από το Πληροφοριακό Σύστημα τη σχετική Βεβαίωση Προδέσμεσης  - με μοναδικό αύξοντα αριθμό για τον κάθε υποψήφιο μαθητευόμενο που προδεσμεύεται -  που θα αποτελεί το «Κουπόνι Μαθητείας» και εμφανίζεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών σε δημόσια ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ ή στην αντίστοιχη δομή Ειδικής Αγωγής της περιοχής τουή σε άλλο δημόσιο φορέα που ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας από τη διαθέσιμη λίστα των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ και άλλων φορέων που εμφανίζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα. προσκομίζοντας το «Κουπόνι Μαθητείας» για να καταθέσει τα δικαιολογητικά του που βεβαιώνουν τα δηλωθέντα στο σύστημα στοιχεία και ειδικότερα καταθέτει:

 • Ακριβές αντίγραφο τίτλου σπουδών (απολυτηρίου/πτυχίου).
 • Ακριβές αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Ακριβές αντίγραφο απολυτηρίου στρατού (αν απαιτείται).
 • Αντίγραφο τραπεζικού βιβλιαρίου με πρώτο δικαιούχο τον ίδιο και ΙΒΑΝ.
 • Γνωμάτευση/βεβαίωση αναπηρίας (Γνωμάτευση/βεβαίωση από ΚΕΔΔΥ ή από Δημόσια Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα) (Δεν απαιτείται για τους απόφοιτους σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής).
4.Με την άπρακτη πάροδο της αποκλειστικής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών η θέση μαθητείας αποδεσμεύεται αυτομάτως και ο Φορέας Υποδοχής Μαθητευομένων ξεκινά εκ νέου τη διαδικασία επιλογής για τη θέση μαθητείας ενώ ο υποψήφιος Μαθητευόμενος είναι διαθέσιμος για προεπιλογή στις άλλες θέσεις προτίμησής του.
5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ (ή άλλους δημόσιους φορείς που θα ορισθούν)ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΘΕΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ/ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ & ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ: Από τα Δημόσια ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ ή  την αντίστοιχη δομή Ειδικής Αγωγής ή το δημόσιο φορέα παραλαβής παραλαμβάνονται τα δικαιολογητικά που υποβάλει ο υποψήφιος προδεσμευθείς μαθητευόμενος, εξετάζονται για την περίπτωση μη εγκυρότητας στοιχείων και γίνεται ηλεκτρονική δήλωση επιβεβαίωσης παραλαβής των δικαιολογητικών. Το σύστημα αυτομάτως δεσμεύει οριστικά τη θέση μαθητείας και γίνεται η τελική επιλογή του μαθητευομένου υποτρόφου. Το Δημόσιο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ ή η αντίστοιχη δομή Ειδικής Αγωγής ή ο αντίστοιχος δημόσιος φορέας φυλάσσει τα δικαιολογητικά σε ειδικό αρχείο. Αμέσως μετά εκδίδεται από το Υπουργείο η απόφαση αναγνώρισης του υποψηφίου μαθητευομένου ως υποτρόφου.
7. Έναρξη μαθητείας -  Καταβολή της υποτροφίας
1. Η μαθητεία ξεκινά, αφού εκδοθεί από το Υπουργείο η απόφαση αναγνώρισης του υποψηφίου μαθητευομένου ως υποτρόφου, κατά την πρώτη ημέρα παρουσίας του μαθητευομένου υποτρόφου στην Υπηρεσία και πιστοποιείται με σχετική δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα από το Φορέα Υποδοχής Μαθητευομένου.
2. Η πρώτη υποτροφία καταβάλλεται με τη λήξη του πρώτου διμήνου για τους δύο (2) μήνες που προηγήθηκαν (για να διασφαλισθεί έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συγχρηματοδοτεί το Πρόγραμμα ότι θα συμπληρωθεί ένας ελάχιστος χρόνος Μαθητείας) αλλά στη συνέχεια καταβάλλεται κάθε μήνα, με τη λήξη του μήνα.
3. Προϋπόθεση για την καταβολή της υποτροφίας είναι να έχει συμπληρωθεί εύλογος χρόνος μαθητείας που κατ’ελάχιστον πρέπει να είναι είκοσι (20) ημέρες μαθητείας από τις εργάσιμες ημέρες το μήνα.
4. Αν δε συμπληρώνονται είκοσι (20) ημέρες  μαθητείας:
Εάν έχουν συμπληρωθεί δεκαπέντε (15) έως και δεκαεννέα (19) ημέρες μαθητείας τότε η μηνιαία υποτροφία μειώνεται αναλόγως.
5. Για την καταβολή των υποτροφιών απαιτείται υποβολή του μηνιαίου παρουσιολογίου.Η υποβολή γίνεται από την Επιχείρηση (Φορέα Υποδοχής Μαθητευομένων-ΦΥΜ) ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα. Υποβάλλεται το Παρουσιολόγιο, όπως αυτό έχει συμπληρωθεί από το μαθητευόμενο υπότροφο αφού ελεγχθεί από την Επιχείρηση (ΦΥΜ).  Υποχρέωση της Επιχείρησης (ΦΥΜ) είναι στις πρώτες 5 μέρες του επόμενου μήνα να οριστικοποιεί το παρουσιολόγιο του προηγούμενου μήνα στη σχετική ηλεκτρονική φόρμα του  Πληροφοριακού Συστήματος, η οποία έτσι θα κλειδώνει αυτόματα και δεν θα υπάρχει δυνατότητα αλλαγών. (**Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κι εφόσον τεκμηριώνεται ανάγκη, θα αποστέλλεται το παρουσιολόγιο με τηλεομοιοτυπία (φαξ) στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου από τον αριθμό φαξ του Φορέα ή από αριθμό φαξ δημοσίου ΕΠΑΛ, με διαβιβαστικό έγγραφο που τεκμηριώνει την αναγκαιότητα τηλεομοιοτυπικής αποστολής).
6. Η καταβολή των υποτροφιών γίνεται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων - ΕΥΕ –ΕΔ (http://www.eye.minedu.gov.gr) μέσω του Ειδικού Λογαριασμού του Υπουργείου Παιδείας ΔΒΜΘ με ηλεκτρονική κατάθεση στον λογαριασμό που έχει δηλώσει ο μαθητευόμενος υπότροφος κατά την εγγραφή του, με τη χρήση ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking.)
8. Διακοπή Μαθητείας
1. Η Μαθητεία μπορεί να διακοπεί, με πρωτοβουλία του υποτρόφου ή του Φορέα Υποδοχής Μαθητευομένου για τεκμηριωμένο λόγο που καταγράφεται στο ηλεκτρονικό σύστημα, με τη συμπλήρωση Φύλλου Διακοπής, το οποίο θα εκτυπώνεται, θα υπογράφεται και θα κατατίθεται στο αρμόδιο Δημόσιο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ ή Δομή Ειδικής Αγωγής.
2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι με την ολοκλήρωση ενός ημερολογιακού μήνα ένας υπότροφος έχει συμπληρώσει λιγότερες από 15 ημέρες μαθητείας, τότε η Μαθητεία διακόπτεται και δεν καταβάλλεται υποτροφία.
3. Σε περίπτωση διακοπής της μαθητείας πριν τη συμπλήρωση των 6 μηνών καταβάλλεται η υποτροφία για τους μήνες που πραγματοποιήθηκε μαθητεία εφόσον κατ’ ελάχιστον συμπληρώθηκαν 2 μήνες μαθητείας. Εάν συμπληρώθηκε 1 μήνας μαθητείας δεν καταβάλλεται υποτροφία. Εάν δεν συμπληρωθούν τουλάχιστον 15 ημέρες στον δεύτερο μήνα δε θεωρείται ότι συμπληρώθηκε το κρίσιμο διάστημα των 2 μηνών και δεν καταβάλλεται υποτροφία.
Αντίστοιχα, για να καταβληθεί η πλήρης υποτροφία για καθένα από τους μήνες του διμήνου, πρέπει να έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες μαθητείας σε κάθε μήνα. Αν έχουν συμπληρωθεί δεκαπέντε (15) έως και δεκαεννέα (19) ημέρες μαθητείας σε κάποιο μήνα τότε καταβάλλεται για το μήνα αυτό η μειωμένη υποτροφία κατά τα προβλεπόμενα ανωτέρω.
4. Ο απόφοιτος, μετά τη διακοπή της Μαθητείας έχει δυνατότητα επανεγγραφής σε επόμενο κύκλο, μέχρι και 2 φορές, για όσο χρόνο θα υπολείπεται για τη συμπλήρωση Μαθητείας 6 μηνών χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία απόκτησης του απολυτηρίου/πτυχίου του ως προς το δικαίωμα συμμετοχής του, καθώς έχει προσμετρηθεί κατά την αρχική του δήλωση και χωρίς την υποχρέωση επανυποβολής των δικαιολογητικών του για εξέταση
5. Ο Φορέας Υποδοχής Μαθητευομένων μετά τη διακοπή της Μαθητείας έχει τη δυνατότητα να συμμετέχουν ξανά στο Πρόγραμμα για 2 επιπλέον κύκλους, επιλέγοντας νέο μαθητευόμενο. Στην περίπτωση διακοπής της Μαθητείας από τον υπότροφο πριν τη συμπλήρωση των 2 πρώτων μηνών κάθε κύκλου Μαθητείας, δίνεται η δυνατότητα στο Φορέα Υποδοχής Μαθητευομένων να επιλέξει έναν απόφοιτο από τους εναπομείναντες που αρχικά είχαν αντιστοιχιστεί σε αυτόν τον ΦΥΜ.