ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 9 Αυγούστου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 13 ΘΕΣΕIΣ ΣTO ΔΑΣΑPXΕIO KΑΛΑMΠΑKΑΣ

1 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών  
1 ΤΕ Τεχολόογων Μηχανικών  
1 ΤΕ Τεχνολόγοι Ηλεκτρολογίας- Μηχανολογίας
2 ΔΕ Τεχνίτες Ξυλουργοί  
1 ΔΕ Τεχνίτες  
3 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Εργαλειομηχανών)  
1 ΥΕ Φύλακες (Εγκαταστάσεων Δασικού Συμπλέγματος Ασπροποτάμου)
1 ΥΕ Εργατών (για τις ανάγκες του Πεστροφογεννητικού Σταθμού και συναφών εργασιών του Δασικού Συμπλέγματος Ασπροποτάμου)  
2 ΥΕ Εργατών-Δασεργατών
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 2 και να την υποβάλλουν , είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο , εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή , είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή , στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δασαρχείο Καλαμπάκας, Ομογενών Αμερικής 1.Τ.Κ.42200 απευθύνοντάς την στο Τμήμα Δ/κου – Λογιστικού υπόψιν κ. Γεωργίου Αγγέλη. (τηλ. επικοινωνίας: 24320 22410 & 24320 22202).