ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Σάββατο 3 Αυγούστου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 10 ΘΕΣΕIΣ ΣΤΟ ΔHMO ΒΑPHΣ-ΒOYΛΑΣ-ΒOYΛIΑΓMΕNHΣ

2 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων  
2 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων  
1 ΔΕ Μαγείρων  
1 ΥΕ Καθαριστών / τριών εσωτερικών χώρων  
4 ΥΕ Φυλάκων αθλητικών χώρων
Υποβολή αιτήσεων:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισμός Αθλητισμού – Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Αφροδίτης 2 Τ.Κ. 16671, Βουλιαγμένη, απευθύνοντάς την στο τμήμα Διοίκησης, υπ’ όψιν κυρίας Στ. Κασίμη (τηλ. επικοινωνίας 2132020772-3).