ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Σάββατο 3 Αυγούστου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 24 ΘΕΣΕΙΣ,2 ΜΗΝΩΝ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 4  
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 3  
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 1  
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 12  
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ 2  
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΤΟΣ) 2
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
05/08/2013-09/08/2013.
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες από 07:30 έως 14:00.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ρήγα Φεραίου Τ.Κ. 375 00 Βελεστίνο Μαγνησίας, απευθύνοντάς την, στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη: κας Άννας Γαϊτανά (τηλ. επικοινωνίας: 24253-50205).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 05/08/2013 και λήγει την 09/08/2013. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες από 07:30 έως 14:00.