ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 13 ΘΕΣΕIΣ ΣTO ΕΛΛHNIKO KΕNTPO ΘΑΛΑΣΣIΩN ΕPΕYNΩN

 Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ανακοινώνει την πρόσληψη, Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 13 ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ), του ΕΛΚΕΘΕ, που εδρεύει στο νομό Ηρακλείου και συγκεκριμένα , για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος ΕΣΠΑ με τίτλο «Ελληνικό Δίκτυο Ερευνών Βιοποικιλότητας: Κατασκευή και Λειτουργία της Εθνικής Υποδομής "LifeWatch" που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος στα γραφεία του ΕΛΚΕΘΕ στην Κρήτη, στην πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών και ειδικότερα στην γραμματεία του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. (αρμόδια κα Β. Δεσίπρη, τηλ. επικοινωνίας 2810 337806), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει εντός προθεσμίας