ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 11 Ιουνίου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 30 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ


22 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων αυτοκινήτων 
2 ΔΕ Οδηγών-Χειριστών γεωργικών ελκυστήρων  
2 ΔΕ Χειριστών γκρέϊντερ  
2 ΔΕ Χειριστών εκσκαφέα-φορτωτή  
1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων  
1 ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών
Υποβολή αιτήσεων:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Βιθυνίας 2 (Μουσείο Αλιευτικών Σκαφών και Εργαλείων), Τ.Κ. 63200, Νέα Μουδανιά, απευθύνοντάς την στο «Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας», υπόψιν κ. Δαλαμπίρα Κων/νου και κ. Μισοκοίλη Σοφίαςηλ. Επικοινωνίας: 23730-25887, 23730-25533, 23730-65804