ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 11 Ιουνίου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 40 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ

27 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
6 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΑΠΟΡ/ΡΩΝ- ΦΟΡΤΗΓΩΝ με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)  
2 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Εγκαταστατών- Συντηρητών ( Α΄ ειδικότητας 1ης κατηγορίας)  
2ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Εγκαταστατών- Συντηρητών (Γ΄ ειδικότητας 1ης κατηγορίας)  
1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΣ)  
1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Ομάδας Ι΄, Τάξης Γ’ )  
1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Ομάδας Ε΄, Τάξης Β΄)
Υποβολή αιτήσεων:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λαμιέων, Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού, Τ.Κ.35100 Λαμία, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κ. Ανδρεωσάτου Ανδρέα Τηλ. επικοινωνίας:2231351028, 2231351068