ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 2 Μαΐου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 13 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Καλαμαριάς, προκειμένου να αντιμετωπισθούν πρόσκαιρες ανάγκες λειτουργίας του Δημοτικού Νεκροταφείου του Δήμου ανακοινώνει την πρόσληψη:

  • 2 ΥΕ εργατών ταφής-εκταφής και
  • 2 ΥΕ εργατών γενικά,
  • 3 ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρου,
  • 6 ΥΕ εργατών καθαριότητας,
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, γιαχρονικό διάστημα 2 μηνών. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/07 (Κώδικας Δημοτ. & Κοινοτ. υπαλλήλων), να είναι υγιείς & αρτιμελείς και να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν έντυπη αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου (Αγίου Νικολάου & Μικρουλέα γωνία).