ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 2 Μαΐου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 40 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ

Ο Δήμαρχος Βόλου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά σαράντα (40) ατόμων ειδικότητας εργατών καθαριότητας ΥΕ, για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
2. Φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

ΑΙΤΗΣΕΙΣ στο Δήμο Βόλου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, κτίριο Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας, Λεωφόρος Ειρήνης 131, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 24213-53122 και 24213-53115), όπου θα διατίθενται και έντυπα αιτήσεων.
Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 8/5/2013 έως 13/5/2013.