ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 29 Απριλίου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 18 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ

3- ΔΕ Οδηγών Φορτηγών
1- ΔΕ Χειριστές Φορτωτών – Εκσκαφέων
1- ΔΕ Χειριστής Γεωργικού Ελκυστήρα
1- ΔΕ Χειριστές Σαρώθρων
12- ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στο Πανόραμα (Απ. Σαμανίδη 21, Τ.Κ. 552 36) και συγκεκριμένα στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρείς (3) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει Από 29-04-2013. μέχρι και 02-05-2013 και ώρες 9:00 - 13:00.