ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 29 Απριλίου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ : Καθηγητές στο Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων

Το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων  του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου προτίθεται να προσλάβει για την κάλυψη των αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2012-2013 Ωρομίσθιους Καθηγητές των παρακάτω ειδικοτήτων: 
  • Μέχρι Τρεις (03) Πλοιάρχους Α’ Τάξης Ε.Ν για διδασκαλία ναυτικών μαθημάτων
  • Έναν (01) Πλοίαρχο Α΄ Ταξής Ε.Ν. για διδασκαλία ναυτικού μαθήματος LPG
  • Έναν (01) Μηχανικό Α’ Τάξης Ε.Ν για διδασκαλία μαθήματος Ναυτικές Μηχανές

Η προκληθείσα δαπάνη των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών που θα προσληφθούν είναι επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος “Aνάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού” ΕΣΠΑ 2007-2013.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί στην πρόσληψη του συνόλου του προκηρυχθέντος προσωπικού, σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον αιτιολογείται από το ΚΕΣΕΝ/Π, χωρίς αυτό να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση από τους υποψηφίους.
Τα κατά περίπτωση προσόντα των υποψηφίων εκπαιδευτικών είναι τα ακόλουθα:
α) Υποψήφιοι ναυτικών μαθημάτων Πλοίαρχοι:
  • Δίπλωμα ή κατάλληλο Πιστοποιητικό Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν.
  • Τριετή (03) τουλάχιστον θαλάσσια υπηρεσία στην Ειδικότητα Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν. ή ετήσια τουλάχιστον διδακτική πείρα, βεβαιούμενη κατάλληλα για το μάθημα που πρόκειται να διδάξει.
  •  Ειδικές γνώσεις προσιδιάζουσες προς τα διδασκόμενα μαθήματα κάθε ειδικότητας, κατάλληλα βεβαιούμενες με αποδεικτικά.
β) Υποψήφιοι ναυτικών μαθημάτων Μηχανικοί:
  • Δίπλωμα ή κατάλληλο Πιστοποιητικό Μηχανικού Α΄ τάξης Ε.Ν.
  • Τριετή (03) τουλάχιστον θαλάσσια υπηρεσία στην Ειδικότητα Μηχανικού Α΄ τάξης Ε.Ν. ή ετήσια τουλάχιστον διδακτική πείρα, βεβαιούμενη κατάλληλα για το μάθημα που πρόκειται να διδάξει.
  • Ειδικές γνώσεις προσιδιάζουσες προς τα διδασκόμενα μαθήματα κάθε ειδικότητας, κατάλληλα βεβαιούμενες με αποδεικτικά.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης, στον τύπο ή της ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Προγράμματος "ΔΙΑΥΓΕΙΑ ", ήτοι από 30/04/2013 έως 09/05/2013 να υποβάλλουν ή αποστείλουν " ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS στο Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./Πλοιάρχων (Φλέμιγκ 43, Αγ. I. Ρέντη), αίτηση (η οποία και επισυνάπτεται με τα σχετικά δικαιολογητικά και τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λ,π. (Λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου με την ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS). Περίληψη της ανακοίνωσης δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών και μία του Πειραιά. Aντίγραφο ανακοίνωσης αποστέλλεται σε ΠΕΠΕΝ, ΠΕΜΕΝ , ΠΝΟ και Ε.Ε.Ε στη ΥΝΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟ-Γ’ και τοιχοκολλάται στο Κατάστημα των ΚΕΣΕΝ και στο Δημοτικό Κατάστημα Αγ.Ι.Ρέντη.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 4823853-854 & 2104826270 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς επίσης και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.yen.gr.