ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 25 Απριλίου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 15 συμβάσεις έργου στην Ακαδημία Αθηνών

Η Ακαδημία Αθηνών καλεί ενδιαφερομένους όπως προβούν στην υποβολή πρότασης συνεργασίας με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες της Πράξης DARIAH- ΑΤΤΙΚΗ- Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ, που υλοποιείται στo πλαίσιο της πρόσκλησης DARIAH ΑΤΤΙΚΗ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006 (κωδικός πρόσκλησης 103) (ΕΣΠΑ 2007-2013), με συντονίστρια την Ακαδημία Αθηνών και υπεύθυνη του έργου την Ελένη Κατσιαδάκη, Διευθύνουσα του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών.


Η πράξη "DARIAH- ΑΤΤΙΚΗ- Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Τα άτομα που θα επιλεγούν θα υπογράψουν σύμβαση μίσθωσης έργου με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.
Με το έργο αυτό υλοποιείται η ανάπτυξη της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες όπως έχει προδιαγραφεί στη Μελέτη Σκοπιμότητας που εκπονήθηκε από το δίκτυο ΔΥΑΣ στο έργο "Δημιουργία Δικτύου Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες", στο πλαίσιο του Προγράμματος "Δημιουργία Εθνικών Ερευνητικών Δικτύων σε Θεματικούς τομείς που αφορούν τις Ερευνητικές Υποδομές του Ευρωπαϊκού Οδικού Χάρτη Υποδομών" της ΓΓΕΤ. Θα υλοποιηθεί από την Ακαδημία Αθηνών ως συντονιστή και τους εξής συνεργαζόμενους φορείς
- Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά"
- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
- Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών/ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
- Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών καθώς και με το Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (FORTH).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αίτηση) συνοδευόμενη από:
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών (μη επικυρωμένα)
  • Συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που να τεκμηριώνουν τη ζητούμενη εμπειρία
  • Λοιπά τεκμηριωτικά στοιχεία εμπειρίας και καταλληλότητας Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο τον πίνακα απαιτήσεων του φύλλου συμμόρφωσης που αντιστοιχεί στην ειδικότητα που αφορά η αίτηση (παράρτημα 2).
σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη:
Προς την Ακαδημία Αθηνών - ΕΛΚΕ
Αφορά την υποβολή προτάσεων για την σύναψη 15 συμβάσεων έργου στο πλαίσιο της πράξης DARIAH- ΑΤΤΙΚΗ - Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ
Οι προτάσεις θα κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών, 3ος όροφος, Σόλωνος 84, 10680 Αθήνα, μέχρι την 9η Μαΐου 2013, ώρα 14:00.