ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 6 Απριλίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Υποβολή προτάσεων και βιογραφικών έως τις 14 Απριλίου 2015

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου 1.1.β/13: «Διευκόλυνση της πρόσβασης σε ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες α΄ επιπέδου, σε μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας» της Δράσης 1.1/13 «Πληροφόρηση-Εξυπηρέτηση πολιτών τρίτων νομίμως διαμενόντων στη χώρα» της Προτεραιότητας 1: «Υλοποίηση δράσεων που εφαρμόζουν τις Κοινές Βασικές Αρχές για την ενταξιακή πολιτική των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης και το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΤΑ προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου σε είκοσι ένα (21) ΠΕ/ΔΕ Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές.


Σε πρώτο στάδιο, οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ypovoli_cv@daem.gr. Κατόπιν, και εφόσον επιλεγούν, θα προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς (συστημένα) σε κλειστό φάκελο, όπου θα αναγράφονται ευκρινώς, αφενός τα στοιχεία του/της υποψηφίου/ας και αφετέρου η ένδειξη: 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ
και η διεύθυνση της ΔΑΕΜ Α.Ε., όπως παρακάτω:
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΤΑ
Οδός Λιοσίων 22
104 38 Αθήνα
Αποστολή της Πρότασης και των βιογραφικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός Δέκα ημερολογιακών (10) ημερών, αρχόμενης από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της ΔΑΕΜ Α.Ε., δηλαδή την
14 Απριλίου 2015 και ώρα 12:00 μ.μ.