ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 29 Απριλίου 2015

ΕΡΓΑΣΙΑ - 1 ΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ)  ενδιαφέρεται να συνάψει την παρακάτω σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Αντικείμενο έργου: 
Συμμετοχή στην υλοποίηση του έργου:
 «Ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων,
υποστήριξη ιδρυματικής πλατφόρμας και άλλες δράσεις»


 Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής στην περιοχή των Κοινωνικών Επιστημών
 
• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική ή σε συναφές αντικείμενο
 
• Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνων σε ερευνητικά ή
2 αναπτυξιακά έργα σχετικά με την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και καινοτομιών
 
• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH ή αντίστοιχο)
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άρρενες υποψηφίους


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 14/05/2015