ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013

ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑRIE SKLODOWSKA-CURIE: 800 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟ 2014


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει το πρώτο μέρος των προσκλήσεων για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για επιχορηγήσεις για την έρευνα που ανέρχονται συνολικά σε 800 εκατομμύρια ευρώ το 2014, στο πλαίσιο των νέων δράσεων Marie Skłodowska-Curie (MSC).
Οι δράσεις (MSC), οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο του νέου προγράμματος Horizon 2020, υποστηρίζουν την ανάπτυξη της κατάρτισης και σταδιοδρομίας των ερευνητών στην Ευρώπη. Οι πρώτες προσκλήσεις απευθύνονται σε ερευνητικούς οργανισμούς, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Συνολικά, οι δράσεις MSC θα διαθέσουν πάνω από 6 δις ευρώ την περίοδο 2014-2020.

Οι δράσεις MSC εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της κ. Ανδρούλλας Βασιλείου, επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδια για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη νεολαία. Η κ. Βασιλείου δήλωσε τα εξής: «Συνεχίζουμε τη μεγάλη επιτυχία που έχει το πρόγραμμα των δράσεων MSC από το 1996 που είναι το έτος που δρομολογήθηκε. Τα επόμενα επτά χρόνια θα είμαστε σε θέση να χρηματοδοτήσουμε συνολικά 65 000 ερευνητές, η συμβολή των οποίων στην επιστήμη και την καινοτομία στην Ευρώπη θα είναι ζωικής σημασίας

Ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, εταιρείες και ΜΚΟ που ασχολούνται με την έρευνα μπορούν να ζητήσουν χρηματοδότηση μέσω των καινοτόμων δικτύων κατάρτισης των δράσεων MSC, που απευθύνονται σε νέους ερευνητές χωρίς διδακτορικό. Η επαγγελματική εκπαίδευση παρέχει πείρα εκτός του ακαδημαϊκού πλαισίου για την ανάπτυξη εγκάρσιων ικανοτήτων για την ενθάρρυνση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της απασχολησιμότητας. Μη ευρωπαϊκοί οργανισμοί μπορούν, επίσης, να παρακολουθήσουν τα καινοτόμα δίκτυα κατάρτισης (ITNs), που θα επιτρέψουν στους υποψηφίους να αποκτήσουν πείρα εκτός Ευρώπης.

Υπάρχουν τρεις τύποι δικτύων ITNs:
  • Ευρωπαϊκά δίκτυα κατάρτισης (ETN) που περιλαμβάνουν τουλάχιστον τρεις εταίρους σε τρία διαφορετικά κράτη μέλη/ συνδεδεμένες χώρες·
  • Ευρωπαϊκά βιομηχανικά διδακτορικά που περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία εταιρεία και ένα ερευνητικό ινστιτούτο το οποίο έχει το δικαίωμα να χορηγεί διδακτορικό· η εταιρεία και το ερευνητικό ινστιτούτο πρέπει να έχουν την έδρα τους σε δύο διαφορετικά κράτη μέλη/συνδεδεμένες χώρες·
  • Ευρωπαϊκά κοινά διδακτορικά (ejd) που αντικαθιστούν τα κοινά προγράμματα Erasmus Mundus για τα διδακτορικά και περιλαμβάνουν κοινοπραξίες τουλάχιστον τριών δικαιούχων με δικαίωμα ανάθεσης διδακτορικών και είναι εγκατεστημένοι σε τρία διαφορετικά κράτη μέλη και συνδεδεμένες χώρες.
Τα ITNs απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού των δράσεων MSC, λαμβάνοντας πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης. Από το ποσό αυτό, 25,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στα ευρωπαϊκά βιομηχανικά διδακτορικά και 30 εκατομμύρια ευρώ στα ευρωπαϊκά κοινά διδακτορικά.

Οι οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην έρευνα ή την καινοτομία μπορούν επίσης να λάβουν στήριξη για διατομεακές συμπράξεις στο πλαίσιο της ενέργειας ανταλλαγής προσωπικού, βάσει των δράσεων MSC, για την έρευνα και την καινοτομία (RISE). Η RISE υποστηρίζει τη βραχυπρόθεσμη κινητικότητα του προσωπικού που ασχολείται με την έρευνα και την καινοτομία σε όλα τα επίπεδα σταδιοδρομίας, από το μεταπτυχιακό επίπεδο έως το επίπεδο διευθυντικών στελεχών, περιλαμβανομένου του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού. Στο πλαίσιο των παγκόσμιων συμπράξεων είναι επίσης δυνατόν να υπάρχουν διαπανεπιστημιακές ανταλλαγές. Στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης διατίθενται 70 εκατομμύρια ευρώ.

Οι οργανώσεις που επιθυμούν να προγραμματίσουν την εκδήλωση «Ευρωπαϊκή νύχτα ερευνητών» τον Σεπτέμβριο του 2014 και τον Σεπτέμβριο του 2015 θα πρέπει να υποβάλουν πρόταση τώρα. Αυτές οι εκδηλώσεις ευρωπαϊκής εμβέλειας, που πραγματοποιούνται την ίδια ημέρα, στοχεύουν να φέρουν τους ερευνητές και το έργο τους πιο κοντά στο κοινό και να τονώσουν το ενδιαφέρον για τις ερευνητικές σταδιοδρομίες, ιδίως μεταξύ των νέων. Στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης διατίθενται 8 εκατομμύρια ευρώ.

Τέλος, τα εθνικά σημεία επαφής (ΕΣΕ) μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για διακρατική συνεργασία. Διατίθεται 1,5 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη ενός δικτύου επίσημα διορισμένων εθνικών σημείων επαφής για τον προσδιορισμό και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και τη βελτίωση του επιπέδου στήριξης στους αιτούντες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσκλήσεις, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τις προθεσμίες μπορείτε να βρείτε στην  στην Πύλη για Συμμετέχοντες της ΕΕ.

Οι προσκλήσεις για ατομικές υποτροφίες (240,5 εκατομ. ευρώ) και για το COFUND (80 εκατομ. ευρώ), ενέργεια μέσω της οποίας οι δράσεις MSC συμπληρώνουν περιφερειακά, εθνικά και διεθνή προγράμματα για κατάρτιση στον τομέα της έρευνας θα δημοσιευθούν στις 12 Μαρτίου 2014 και στις 10 Απριλίου 2014 αντίστοιχα.
 
Ιστορικό
Οι δράσεις MSC αποτελούν το 8 % του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος Horizon 2020 και τα σχετικά κονδύλια ανέρχονται σε πάνω από 6 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2014-2020. Το ποσό αυτό συνεπάγεται αύξηση κατά περίπου 30 % σε σχέση με τον σημερινό προϋπολογισμό ύψους 4,7 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο των δράσεων Marie Curie για την περίοδο 2007-2013. Ο νέος προϋπολογισμός θα υποστηρίξει περισσότερους από 65 000 ερευνητές, εκ των οποίων το 40% θα είναι υποψήφιοι διδάκτορες.

Οι δράσεις MSC υποστηρίζουν ερευνητές σε όλα τα στάδια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους. Οι ερευνητές που εργάζονται σε όλους τους πανεπιστημιακούς κλάδους, από τις φυσικές επιστήμες και την την υγειονομική περίθαλψη που σώζει ζωές μέχρι την θεωρητική έρευνα θα είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση.

Για περισσότερες πληροφορίες
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Εκπαίδευση και κατάρτιση
Ακολουθήστε την κ. Ανδρούλλα Βασιλείου στο Twitter @VassiliouEU
Δράσεις MSC στο Facebook