ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 14 Αυγούστου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 80 ΠΕ KΑΘHΓHTΕΣ ΦYΣIKHΣ ΑΓΩΓHΣ - 8 ΜΗΝΩΝ ΣTO ΔHMO ΑMΑPOYΣIOY

ΑΗΑΗΑΗΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι προτίθεται να προσλάβει για τη λειτουργία των αθλητικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων στην περιοχή του Δήμου Αμαρουσίου κατά την περίοδο 2013-2014, με σχέση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) μερικής απασχόλησης (με ωριαία αποζημίωση) και χρονικής διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες, πτυχιούχους καθηγητές φυσικής αγωγής (Π.Φ.Α.), μέχρι το συνολικό αριθμό των ογδόντα (80) ατόμων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ), για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες: Τα προγράμματα θα λειτουργήσουν την περίοδο Οκτώβριος 2013 - Μάιος 2014. Ο αριθμός των προσλαμβανομένων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής θα οριστικοποιηθεί μετά την πρόταση των θέσεων των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) και των προγραμμάτων από τη Διεύθυνση Αθλησης για Όλους της Γ.Γ.Α. και την έκδοση της σχετικής Κ.Υ.Α. για την έγκριση της πρόσληψης του προσωπικού αυτού και την κατανομή των εγκεκριμένων θέσεων ανά φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4151/2013. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών. • Να έχουν πτυχίο ΠΕ Φυσικής Αγωγής Α.ΕΙ. ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο στην Ελλάδα πτυχίο αλλοδαπής α ντίστοιχης σχολής και με την ανάλογη ειδικότητα που ζητείται. • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. • Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική αντίληψη και απαγόρευση, κλπ.). 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μσζ' με την σίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά: • Αίτηση με τα στοιχεία του υποψηφίου, όπου και θα δηλώνουν εάν και σε ποια προγράμματα και σε ποιο δήμο ή άλλο φορέα εργάστηκαν την προηγούμενη περίοδο, καθώς και σε ποια προγράμματα επιθυμούν να εργαστούν κατά σειρά προτεραιότητας. • Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας, κλπ. • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι είναι άνεργος/η και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή. 3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από το Δ.Σ. της εταιρείας μετά από σχετική εισήγηση της τριμελούς επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού πρόσληψης και αξιολόγησης προσωπικού, ανάλογα με τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων και τις ανάγκες που τελικά θα προκύψουν, σχετικά με τη ζήτηση και την κάλυψη των θέσεων των τμημάτων. Η εταιρεία μπορεί να ζητήσει από τους υποψήφιους οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο θεωρεί κατάλληλο για την απόδειξη των προσόντων και της καταλληλότητας τους για τη συγκεκριμένη θέση. Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της εταιρείας στο Δημαρχείο Αμαρουσίου (οδός Βασ. Σοφίας αρ. 9 & Δ. Μόσχα, 2°ς όροφος). Κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερολογιακών ημερών στα γραφεία της εταιρείας από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων και για να εξεταστούν θα πρέπει να κατατεθεί στην εταιρεία ποσό Ευρώ πενήντα (€ 50,00) που θα επιστραφεί στον ενιστάμενο μόνο στην περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή. Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή και η τελική απόφαση θα ληφθεί από το Δ.Σ. της εταιρείας. 4. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των προσωρινών πινάκων κατάταξης, οι επιλεχθέντες που προκύπτουν, είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου Φυσικής Αγωγής στο οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα. 2. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνον: Για τίτλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού ή Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον στη δεύτερη αυτή περίπτωση οι απαιτούμενοι βάσει της προκήρυξης τίτλοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αρμοδιότητας του "ΣΑ.ΕΙ.", σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 2 έως 12 και 11 του Π.Δ. 165/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 89/48 του Συμβουλίου της EE), που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταίο ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Τίτλοι σπουδών για τους οποίους έχει εκδοθεί πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑ ΤΣΑ ή το I. Τ.Ε. για την ισοτιμία, αντιστοιχία και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτών μέχρι και την 31-03¬2005ισχύουν και γίνονται δεκτοί. 3. Επικυρωμένη φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης. 5. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας πρόσφατης έκδοσης. 6. Βεβαίωση του Ο.Α.ΕΔ. ότι ο υποψήφιος είναι άνεργος/η. 7. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως: βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας. 8. Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής. 9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο υποψήφιος θα παρέχει τις υπηρεσίες του σε αντικείμενο το οποίο συμπεριλαμβάνει ενεργή συμμετοχή σε προγράμματα άσκησης όπως ενδεικτικά αεροβική γυμναστική, γυμναστική με όργανα και εξοπλισμό, κολύμβηση σε ΑΜΕΑ, κλπ. σύμφωνα με πρόγραμμα που θα του αποδίδεται από τον υπεύθυνο των προγραμμάτων. 5. ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ο χώρος και ο χρόνος απασχόλησης (ώρες απασχόλησης ημερησίως) των επιλεγέντων προσώπων θα καθορισθεί με απόφαση της εταιρείας, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες όπως αυτές θα διαμορφωθούν τελικά και θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Ειδικότερα οι προσληφθέντες Π. Φ.Α. είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους όρους και τους κανονισμούς της σύμβασης εργασίας καθώς και τα προγράμματα που θα συντάξουν οι αρμόδιοι όσον αφορά στην κάλυψη ωρών και το είδος των προγραμμάτων που θα τους ανατεθούν, παρέχοντας στην εταιρεία το δικαίωμα κλήσης του επόμενου στον πίνακα μοριοποϊησης σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο αδυνατούν να καλύψουν τα ωρολόγια προγράμματα. Όσοι τελικά επιλεγούν να εργαστούν στα προγράμματα θα υπογράψουν σύμβαση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και μερικής απασχόλησης (με ωριαία αποζημίωση) που θα διαμορφωθεί ανάλογα με τις κείμενες διατάξεις, τα τυπικά προσόντα και τα έτη προϋπηρεσίας των επιλεγέντων. 6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, (οδός Βασ. Σοφίας αρ. 9 & Δημ. Μόσχα, Τηλ. επικοινωνίας : 210-6107.650 & 651 & 213-2038.247 κατά τις ώρες από 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., από την Τρίτη 20-08-2013 και για δέκα (10) εργάσιμεα ημέρεα έω€ και τπ Δευτέρα 02-09-2013. Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω ΕΛ. ΤΑ. ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι φέρουν ακέραιη την ευθύνη της έγκαιρης παραλαβής τους εντός των προαναφερόμενων χρονικών περιθωρίων. Η παρούσα ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της εταιρείας (Δημαρχείο: οδός Βασ. Σοφίας αρ. 9 & Δ. Μόσχα, 2°ς όροφος), του Δήμου Αμαρουσίου (ισόγειο Δημαρχείου) και του Δημοτικού Κολυμβητηρίου (οδός Κυπρίων Αγωνιστών & Αναξαγόρα, Μαρούσι), καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμαρουσίου: www.maroussi.gr. Περίληψη της παρούσης θα δημοσιευτεί σε δύο (2) τοπικές ημερήσιες εφημερίδες του Ν. Αττικής. μέγιστος αριθμοσ ειδικοτητα 9 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 10 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 10 ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΎΜΝΑΣΠΚΗ 5 ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 2 ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 5 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 5 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 1 ΤΑΕΚΒΟΝΝΤΟ 1 ΤΖΟΥΝΤΟ 2 ΣΤΙΒΟΣ 1 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 1 ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 9 ΑΝΉΣΦΑΙΡΙΣΗ 7 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 6 ΑΜΕΑ 5 ΔΙΑ ΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 80 συνολο

www.dikaiologitika.grΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 
20-08-2013 έως και 02-09-2013.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
9 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
2 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
10 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
10 ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

5 ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ  
2 ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  
5 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ  
5 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗ  
1 ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ  
1 ΤΖΟΥΝΤΟ  
2 ΣΤΙΒΟΣ  
1 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
9 ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ  
7 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ  
6 ΑΜΕΑ  
5 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Σχέση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) μερικής απασχόλησης (με ωριαία αποζημίωση) και χρονικής διάρκειας μέχρι 8 μήνες, πτυχιούχους καθηγητές φυσικής αγωγής (Π.Φ.Α.)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, (οδός Βασ. Σοφίας αρ. 9 & Δημ. Μόσχα, Τηλ. επικοινωνίας : 210-6107.650 & 651 & 213-2038.247 κατά τις ώρες από 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ