ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 27 Αυγούστου 2013

8 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΥ (8 ΜΗΝΕΣ)Ο Δήμος Δομοκού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΟΚΤΩ ( 8 ) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Δομοκού, που εδρεύει στο Δομοκό και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

(1) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Ισοπεδωτής ) (Ομάδας Ζ΄ Τάξης Γ΄)
(1) ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων (Σάρωθρο) (Ομάδας Ι΄ Τάξης Γ΄)
(1) ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών
(1) ΔΕ Ηλεκτρολόγων
(3) ΥΕ Εργατών Ύδρευσης
(1) ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Δομοκού - Πλατεία Μουσών 1, TK 35010 απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας υπόψιν κ Ζηκούλη Αικατερίνη (τηλ. επικοινωνίας: 22323 50209).