ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 7 Αυγούστου 2013

5 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ


Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νεάπολης - Συκεών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δ υναμικού», «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και συγκεκριμένα τους εξής:

(5) ΠΕ Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Κολύμβησης 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:Ελ. Βενιζέλου 125, Νεάπολη ΤΚ 56728 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στην ΚοινωφελήΕπιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης - Συκεών (ΚΕΥΝΣ), υπόψιν κου Γεωργιάδη (τηλ. επικοινωνίας: 2310639385). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς τοεμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.