ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 7 Αυγούστου 2013

2 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥΟι Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του και συγκεκριμένα τους εξής:

(1) ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
(1) ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, Τζερμιάδων Οροπεδίου Λασιθίου Τ.Κ 72052 απευθύνοντάς την στο διοικητικότμήμα Ν. Π Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου υπόψιν κ.Φανουριάκη Γεώργιου τηλ. επικοινωνίας 2844022396.