ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013

4 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣΟ ∆ήµαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού εκτάκτων αναγκών µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, συνολικού αριθµού τεσσάρων (4) οδηγών απορριµµατοφόρου, χρονικής διάρκειας δύο (2) µηνών, και συγκεκριµένα:

(4) ΔΕ  Οδηγοί απορριμματοφόρων


Προθεσµία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 30/08/2013 έως 06/09/2013.

Οι ενδιαφερόµενοι, µπορούν να υποβάλλουν αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, στα γραφεία του ∆ήµου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης (∆/νση: Κ. Καραµανλή 18 – Βούλα, τηλ. 213202000) κατά τις εργάσιµες ηµέρες από ώρα 08.00 π.µ. έως 14.00. 

Αιτήσεις οι οποίες δεν θα συνοδεύονται µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα λαµβάνονται υπόψη.

Η παρούσα αναρτάται στο διαύγεια, στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και στην ιστοσελίδα www.gov.gr.