ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 14 Αυγούστου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 20 ΠPOΣΛHΨΕIΣ-2 ΜΗΝΩΝ ΓIΑ THN ΠPOΣTΑΣIΑ KΑI ΑNΑΠΛΑΣH TOY ΠΕNTΕΛIKOY

5-ΔΕ OΔHΓΩN
15-YΕ ΕPΓΑTΩN KΑΘΑPIOTHTΑΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Τετάρτη 14/8/2013, Παρασκευή 16/8/2013 και Δευτέρα
19/8/2013 κατά τις ώρες 9:00 έως 17:00.

Οι ενδιαφερόμενοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δημαρχείο Αμαρουσίου (Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, 3ος όροφος, Γραφείο Δημάρχου).Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στo τηλέφωνo
2132038327.