ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 14 Αυγούστου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 133 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - 1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 
14-8-2013 έως 21-8-2013
13 ΠΕ Αρχαιολόγοι (έως 2 μήνες)
7 ΠΕ Αρχαιολόγοι (έως 4 μήνες)  
3 ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (έως 4 μήνες)  
3 ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης (έως 4 μήνες)  
2 ΔΕ Εργατοτεχνίτες (έως 2 μήνες)  
80 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες (έως 2 μήνες)  
25 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες (έως 4 μήνες)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: ΚΘ’ ΕΠΚΑ Σιδηροδρομικού Σταθμού 8 53100 Φλώρινα.Υπόψιν κ Βολτσίνη Βασίλειου (τηλ. επικοινωνίας: 2385028206)