ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 30 Ιουλίου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 20 ΠPOΣΛHΨΕIΣ ΣTO ΔHMO TPIΠOΛHΣ


3 ΔΕ Οδηγών Φορτηγών Απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)  
2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Σάρωθρο)  
1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (γερανοφόρο)  
14 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
Υποβολή αιτήσεων:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Τρίπολης Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης, Τ.Κ. 22100 απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας υπόψιν κ. Καλογερά ή κ. Σταυρόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 2713600431-432).