ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013

4 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ


Υποβολή αιτήσεων μέσα σε 10 ημέρες(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επόμενη ημέρα μετά την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης

Ο Δήμος Κομοτηνής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «Ανάπτυξη ομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας», για την υλοποίηση της δράσης:
 «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Κομοτηνής», που εδρεύει στην Κομοτηνή, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

(1)ΠΕ Ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
(1)ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
(1)ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (με ειδίκευση στην Παιδοψυχολογία)
(1)ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Γενικών Καθηκόντων)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ημαρχείο Κομοτηνής Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 – 69100 Κομοτηνή, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναμικού υπόψη κ. Αναστασία Καραφωτίου (τηλ. επικοινωνίας: 2531352443).