ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 440 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

328 ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας  
55 ΔΕ Οδηγών Απορριµµατοφόρων και Φορτηγών Οχηµάτων Καθαριότητας  
18 ΔΕ Οδηγών Ρυµουλκών Οχηµάτων Καθαριότητας  
3 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων  
14 ΔΕ Μηχανικών Αυτοκινήτων  
2 ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών  
2 ΔΕ Τεχνιτών Βαφής Αυτοκινήτων  
2 ΔΕ Χειριστών γερανοφόρων µηχανηµάτων  
4 ΔΕ Τεχνιτών Ελαστικών  
2 ΔΕ Εργαλειοµηχανών Τόρνου  
5 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναεριτών  
5 ΔΕ Χειριστών Ανυψωτικών Καλαθοφόρων Μηχανηµάτων
Υποβολή αίτησης:
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, από 14/6/2013 µέχρι και 25/6/2013 στην ακόλουθη διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ. 54640, Θεσσαλονίκη, ∆/νση ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τµήµα Μητρώων και ∆ιαδικασιών Προσωπικού (υπόψη κας Σινανιάν Ευπραξίας). Σηµειώνεται ότι, το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Για περαιτέρω διευκρινήσεις οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2313/317116, 317130, 317626, 317262
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
πηγη:e-dimosio