ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 34 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝΠρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του υποέργου 2 «Συντήρηση Διακόσμου οικίας Λοβέρδου» του έργου «Στερέωση – Αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης κτιριακού συγκροτήματος διατηρητέου Μεγάρου Τσίλλερ – Λοβέρδου, Ιδιοκτησίας Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, επί της οδού Μαυρομιχάλη 8 στην Αθήνα, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από τη ΔΣΑΝΜ του ΥΠΠΟΤ με κωδικό ΟΠΣ 376607 που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013». 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ από 05-06-2013 έως 11- 06-2013
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ:
Για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης οροφογραφιών-τοιχογραφιών και γύψινων εσωτερικών διακοσμητικών
1 ΠΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
3 ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ΟΜ.Β’)
4 ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Έργων Ζωγραφικής)


Για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ψηφιδωτών διακοσμητικών δαπέδων, ορθομαρμαρώσεων, κεραμικών διακοσμητικών και επένδυσης ενός τζακιού
1 ΠΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
4 ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ΟΜ.Α)
4 ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Έργων Τέχνης)

Για την αποσυναρμολόγηση και μεταφορά, συμπλήρωση απωλειών και επανασυναρμολόγηση –τοποθέτηση μαρμάρινου τζακιού καθώς και την επανατοποθέτηση ορθομαρμαρώσεων και αποκόλληση δαπέδων
1 Μαρμαροτεχνίτης ΔΕ


Για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης μεταλλικών διακοσμητικών στοιχείων
4 ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ΟΜ.Α)
2 ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Έργων Τέχνης)

Για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ξύλινων διακοσμητικών στοιχείων
3 ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ΟΜ.Β’)
4 ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Έργων Ζωγραφικής)


Για την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών στα πλαίσια συντήρησης
3 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
 

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: ΔΣΑΝΜ (Πειραιώς 81 Αθήνα Τ. Κ. 105 53) (τηλ. επικοινωνίας: 210 3215548 εσ. 119) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 05-06-2013 έως 11- 06-2013).