ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 8 Μαΐου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με Ειδικούς Συνεργάτες, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ», ως εξής:
ΚΩ∆_Α1: Απόφοιτοι ΑΕΙ /Μετάφραση -∆ιερεµηνεία στα Αραβικά - Ελληνικά
ΚΩ∆_Α2: Πτυχίο µε αντικείµενο την οργάνωση της πληροφορίας

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από τους υποψήφιους οι οποίοι θα επιλεγούν, είναι τα εξής:


  • Επικυρωμένη φωτοτυπία των Τίτλων Σπουδών.
  • Επικυρωμένη φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας ή σε έλλειψη ταυτότητας, φωτοτυπία των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, δηλαδή αυτών στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου, καθώς και η φωτογραφία.
  • Βεβαίωση/εις που να αποδεικνύει/ουν την/τις Προϋπηρεσία/ες.
  • Υποβολή επισήμων πιστοποιητικών ή Βεβαιώσεων. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις από ξένη χώρα υποβάλλονται από τον υποψήφιο επικυρωμένα από την οικεία προξενική αρχή της Ελλάδας και επίσημα μεταφρασμένα.
  • Η γνώση της αγγλικής γλώσσας, όπου απαιτείται, αποδεικνύεται με την προσκόμιση – κατά την πρόσληψη – των απαραίτητων τίτλων επικυρωμένων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις συνεργασίας και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.esdy-cvs.gr/ αναφέροντας τον κωδικό θέσης (στο πεδίο «Επιθυμητή θέση εργασίας / τομέας απασχόλησης»). ’Οπου απαιτεί η Πρόσκληση, θα πρέπει να συμπληρωθεί ο βαθμός Πτυχίου ή το έτος σπουδών, στο πεδίο 7 «Πρόσθετες
Πληροφορίες και Παραρτήματα».  ε θα γίνονται αποδεκτές προτάσεις συνεργασίας που θα υποβάλλονται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο (email, έντυπη μορφή, ταχυδρομείο κ.λπ.). Η αξιολόγηση των προτάσεων συνεργασίας θα πραγματοποιηθεί από 3μελή Επιτροπή που θα συσταθεί από την ΕΣ Υ.
Η προθεσμία υποβολής των Προτάσεων Συνεργασίας και βιογραφικών στοιχείων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της ΕΣ Υ. Περισσότερες πληροφορίες για τα τυπικά προσόντα και την Αίτηση Συμμετοχής στην ιστοσελίδα της ΕΣ Υ (www.esdy.edu.gr) και στην κα Άννα Λούρμπα (τηλ. 213-2010386). Η ενημέρωση σχετικά με την τελική επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας (www.esdy.edu.gr) της ΕΣ Υ.
Καταληκτική ημερομηνία: 15/05/2013
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ