ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 23 Μαΐου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 50 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜ/ΤΟΦΟΡΩΝ-7
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-40
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΟΜΑΔΑ Β΄, ΤΑΞΗ Δ΄)-1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΟΜΑΔΑ Ζ΄, ΤΑΞΗ Γ΄)-2

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών, να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, με επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 6 του Ν.2207/1994 και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης αυτής. Καλούμε, όσους επιθυμούν, να υποβάλουν την αίτησή τους εντός πέντε (10) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας,
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα,( έντυπα αιτήσεων καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις διατίθενται στο Γραφείο Γραμματείας-Πρωτοκόλλου του Δήμου).

Πληροφορίες στο τηλ. 22263 50014, ο Προϊστάμενος Προσωπικού, Παναγιώτου Ιωάννης.