ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 9 Μαΐου 2013

4 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΜΕΑΣ


Ο Δήμος Νεμέας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου , συνολικού αριθμού τεσσάρων {4} ατόμων για την κάλυψη εποχιακών και κατεπειγουσών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα του εξής , ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων και με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα:
ΥΕ Εργάτες ύδρευσης (3)
ΥΕ Εργάτες καθαριότητας (1)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας, οδός Λ.Παπακωνσταντίνου αριθ. –39Β και ειδικότερα στην υπηρεσία , (αρμόδια κα Δημάκη Αθηνά) εντός προθεσμίας ΠΕΝΤΕ (5) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και του ΚΕΠ του Δήμου Νεμέας, (ΗΤΟΙ: Ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται μέχρι και 13-5-2013 , ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ)