ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Κυριακή 28 Απριλίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ''ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ''Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος «Πρόγραμμα πρόληψης καρδιαγγειακών νοσημάτων και προαγωγής της υγείας των πολιτών με αξιοποίηση των εφαρμογών τηλεϊατρικής» με κωδικό MIS 374619, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του Δήμου Καλαμάτας, που εδρεύει στην Καλαμάτα και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) 
Κωδικός απασχόλησης  
 Τόπος εκτέλεσης 
 Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης  
 Αριθμός
ατόμων
  103
 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ, με εμπειρία σε εφαρμογές τηλεϊατρικής/καρδιολογίας 
   Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης   
 1
 104
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ Ή ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ)
  Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης   
1
 105
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 
  Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης   
 1
 106
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  
 Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης   
1


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ