ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Κυριακή 28 Απριλίου 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΟΧΑΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ
Το ΙΔΡΥΜΑ ΛΟΧΑΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος  2013-2014 την χορήγηση πέντε (5) συνολικά υποτροφιών για  μεταπτυχιακές, διδακτορικές, μεταδιδακτορικές και λοιπές ερευνητικές σπουδές, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 

Προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας
Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι (ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής) για τη  χορήγηση υποτροφιών θα πρέπει να πληρούν απαραιτήτως τις εξής προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 9 του Οργανισμού του Ιδρύματος (ΦΕΚ Β 748/1-4-2013): 

1) να κατάγονται από τις νήσους Χάλκη ή Κω της Δωδεκανήσου,
2) να μην έχουν λάβει άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές
3) να έχουν καλή επίδοση στις σπουδές τους
4) να στερούνται των αναγκαίων ίδιων πόρων
5) γνώση ξένων γλωσσών

Απαραίτητα δικαιολογητικά
Όλα τα αντίγραφα των δικαιολογητικών που υποβάλλονται συνημμένα με την αίτηση πρέπει να είναι επικυρωμένα από  την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή.
1) Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση
2) Φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας στη θέση του εντύπου Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης
3) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
4) Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα
5) Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (να αναγράφεται ο τελικός βαθμός  κτήσης του και ο χαρακτηρισμός του). Αν ο τίτλος σπουδών κτήθηκε σε  ομοταγές ίδρυμα του Εξωτερικού, συνοδεύεται από σχετική κρατική  βεβαίωση Ισοτιμίας
6) Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας/γλωσσών
7) Για μεταπτυχιακές σπουδές: 
Πιστοποιητικό εγγραφής ή προεγγραφής του Πανεπιστημίου ή της  Σχολής στο οποίο έχουν απευθυνθεί οι υποψήφιοι και το οποίο πρέπει να  αναφέρει τον επιδιωκόμενο τίτλο σπουδών και την ειδίκευση, τη  διάρκεια φοίτησης και το ετήσιο κόστος σπουδών
8) Για διδακτορικές, μεταδιδακτορικές, ερευνητικές σπουδές:
Βεβαίωση αποδοχής από το ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή το Ερευνητικό κέντρο στο οποίο  έχουν απευθυνθεί οι υποψήφιοι και το οποίο πρέπει να αναφέρει τον  εποπτεύοντα καθηγητή, το θέμα της διδακτορικής διατριβής/έρευνας, τη διάρκεια φοίτησης, το ετήσιο κόστος σπουδών
9) Αντίγραφο οικογενειακού ή/και ατομικού εκκαθαριστικού σημειώματος  καταβολής φόρου εισοδήματος του οικ. έτους 2012
10) Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με το αν ο υποψήφιος έλαβε, λαμβάνει ή  έχει ζητήσει υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση από άλλο φορέα (δημόσιο ή ιδιωτικό) και αν εξέπεσε αυτής λόγω υπαιτιότητάς του
11) Πιστοποιητικό γεννήσεως και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή/και υπεύθυνη δήλωση για τον τόπο καταγωγής
12) Για του άρρενες υποψηφίους: Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

Προθεσμία-τρόπος υποβολής υποψηφιότητας
Προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων ορίζεται η 10η Ιουνίου 2013, μετά  την οποία καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή. Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται από τον ίδιο τον υποψήφιο, με  αντιπρόσωπο ή ταχυδρομικά (όχι με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), στη  διεύθυνση:

ΙΔΡΥΜΑ ΛΟΧΑΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ
Μαρασλή 21-23
106 76 Αθήνα
ή
στην Τ.Θ. 17050, Αθήνα

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο εφ' όσον είναι συμπληρωμένες χωρίς καμία παράλειψη και συνοδεύονται από OΛΑ τα δικαιολογητικά, τα οποία  αναφέρονται στην Προκήρυξη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για πληροφορίες και το έντυπο αίτησης στη Γραμματεία του Ιδρύματος, καθώς και στην ιστοσελίδα www.fanourakisfoundation.org, στο email: info@fanourakisfoundation.org και στα τηλέφωνα: 2107249940 – 2107214604 από Δευτέρα έως  Παρασκευή 10.00-15.00.