ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 24 Απριλίου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 73 προσλήψεις στη Θάσο για τις κατασκηνώσεις


50 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡΥΣΗΣ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ
23 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΡΙΝΟΥ 
 
50 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡΥΣΗΣ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ :
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΕ Υπάλληλοι υποδοχής 6 Δύο μηνών
ΔΕ Υπάλληλοι Σούπερ –Μάρκετ 6 Δύο μηνών
ΔΕ Υπάλληλοι Μπάρ 6 Δύο μηνών
ΔΕ Ναυαγοσώστης/τρια 1 Δύο μηνών
ΔΕ Νοσοκόμος-α 1 Δύο μηνών
ΥΕ Νυχτοφύλακας 2 Δύο μηνών
ΥΕ Εργάτης Γενικών καθηκόντων 4 Δύο μηνών
ΥΕ Εργάτες/τριες, καθαριότητας (Σούπερ-
Μάρκετ 6 άτομα, Ξαπλώστρες 2 άτομα
και καθαριότητα εσωτερ.και εξωτερι-
κών χώρων 18 άτομα)
26 Δύο μηνών

23 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΡΙΝΟΥ :
ΔΕ Υπάλληλοι υποδοχής 7 Δύο μηνών

ΥΕ Νυχτοφύλακας 2 Δύο μηνών
ΥΕ Εργάτες/τριες καθαριότητας (για καθα-
ριότητα εσωτ.και εξωτ.χώρων 12 άτομα
και για ξαπλώστρες 2 άτομα)
14 Δύο μηνών

«ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ» ΑΔΑ:
Αριθ. απόφ.: 43/2013
Αριθ. Πρωτ.: 194
Ημερομηνία: 19/04/2013
 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
 
Από το Πρακτικό με αριθ. 6/2013 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΑΣΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την επωνυμία «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ».
 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
 
«Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με δίμηνη σύμβαση στην «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε»
Στην Παναγία και στο κατάστημα του Δημοτικού Διαμερίσματος Παναγίας του Δήμου Θάσου συνήλθε σήμερα 18.04.2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30, σε τακτική συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΣΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την επωνυμία «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ.», έπειτα από την υπ΄ αριθ. πρωτ. 192/15.04.2013 πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ., που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του
Δ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 95 και 96 του Ν. 3463/2006, το άρθρο 25 του καταστατικού της εταιρείας και τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.
Το Δ.Σ. ορίστηκε με την υπ΄ αριθμ. 341 /2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θάσου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού της εταιρείας, που καταρτίστηκε με την υπ΄ αριθμ. 33802/19.09.2012 συμβολαιογραφική πράξη του συμβολαιογράφου Θάσου Κωνσταντίνου Δημητρίου Καπόλλα, και έλαβε αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) 122542130000.
Η συνεδρίαση ξεκίνησε αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 7 (επτά) τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη, δηλαδή:
1) Έλληνας Δημήτρης, αντιπρόεδρος
2) Καβάζης Γεώργιος, μέλος
3) Μανουσάκη Νίκη-Μαριγούλα
4) Μπίλιας Ζαφείρης, μέλος
5) Πλαφαδέλης Ιωάννης, μέλος
Απόντα μέλη: 1) Χατζηεμμανουήλ Κωνσταντίνος 2) Γεωργαλής Νικόλαος
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και το αναπληρωματικό μέλος του συμβουλίου κ. Χρυσάφης Ιωάννης.
Ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. ΄Ελληνας Δημήτριος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου:
Σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 3584/07 ορίζονται τα εξής:
«1.Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α'). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της
σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων κάθε φορά στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν.
2190/1994, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.
ΑΔΑ: ΒΕΑΖΟΞΤ0-ΙΘΥ
2.Επιτρέπεται η πρόσληψη υπαλλήλου αντίστοιχης ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών που εμφανίζονται σε περίπτωση απουσίας τακτικού, μοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου, λόγω κυήσεως, τοκετού και μητρότητας, αργίας ή διαθεσιμότητας και για το χρονικό διάστημα διάρκειας του κωλύματος.
3. Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.»Επίσης σύμφωνα με την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/09 ορίζεται ότι εξαιρείται των διαδικασιών του ν. 2190/94 το προσωπικό που προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα
δώδεκα μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων στο ΑΣΕΠ, καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της
παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997. 
Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ.4 σε συνδυασμό με το άρθρο 257 παρ. 2 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006) σε συνάρτηση με τον Ν.2190/1820 περί ανωνύμων εταιριών, η πρόσληψη προσωπικού, η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών από τις δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 266 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), διενεργείται σύμφωνα με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις που ισχύουν για τους Ο.Τ.Α.
Η Εταιρεία «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε», έχει έδρα την Τοπική Κοινότητα Παναγίας του Δήμου Θάσου (οικισμός Παναγίας) και από τους βασικούς σκοπούς της, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της απόφασης σύστασης της εταιρείας, είναι η εκμετάλλευση των δύο κατασκηνωτικών κέντρων (κάμπινγκ) του Δήμου Θάσου, τα οποία θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για την τοπική κοινωνία και οικονομία. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η λειτουργία του κατασκηνωτικού κέντρου (κάμπινγκ) στη «Χρυσή Αμμουδιά» είναι αδιάλειπτη από το 1987.
Η εταιρεία, φορέας ραγδαίας τουριστικής ανάπτυξης για την περιοχή, είναι ένας ζωντανός οργανισμός με 700.000,00 ευρώ τζίρο ετησίως, επιβάλλεται στη σημερινή δυσχερή οικονομική συγκυρία να λειτουργήσει με όρους της αγοράς και να κινείται ευέλικτα, προκειμένου να εξασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους για την αυτοχρηματοδότηση της και παράλληλα να ευεργετήσει την τοπική κοινωνία. Τα δύο κατασκηνωτικά κέντρα, όπως προαναφέρθηκε, αποτελούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο για την τοπική κοινωνία, διότι δημιουργούν ροή
πελατών σε όλο το τοπικό σύστημα τουρισμού ξεκινώντας από τα μέσα μεταφοράς, τα εστιατόρια και τις ταβέρνες, τα κέντρα διασκέδασης, τα καταστήματα πώλησης αναμνηστικών, κα. Επιπλέον, σε μια περίοδο που το πρόβλημα της ανεργίας είναι ιδιαίτερα οξύ και έντονο στην Ελλάδα οι ζητούμενες θέσεις εργασίας, έχουν τεράστια σημασία. 
Στα έμμεσα οφέλη από τη λειτουργία τους κατατάσσεται και η γενικότερη αύξηση της ζήτησης σε εργατικό δυναμικό από την επιρροή τους στην τοπική οικονομία, όπως μόλις περιγράφηκε. 
Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί οτι με την ομαλή λειτουργία της εταιρείας θα διασφαλιστεί και η καθαριότητα και συντήρηση, του συνόλου σχεδόν, της ακτής «Χρυσή Αμμουδιά», η οποία είναι από τις πλέον ονομαστές της Θάσου και πόλος έλξης για μεγάλο αριθμό τουριστών. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται κατά μεγάλο μέρος και η απόκτηση της Γαλάζιας Σημαίας στη συγκεκριμένη παραλία, στο πλαίσιο διεθνούς προγράμματος εποπτευόμενου από την «Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης». 
Το μεγαλύτερο πρόβλημα μείζονος σημασίας που αντιμετωπίζει η εταιρεία «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε» είναι αυτό της έλλειψης προσωπικού.
Αυτή τη στιγμή η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό, ούτε τακτικό ούτε με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και κατά συνέπεια υπάρχει επιβεβλημένη ανάγκη για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, το οποίο θα προετοιμάσει και θα λειτουργήσει τα δύο κατασκηνωτικά κέντρα (κάμπινγκ), από τον Μάϊο έως και τις αρχές Οκτωβρίου, και οι δαπάνες μισθοδοσίας του καλύπτονται εξ ολοκλήρου από ιδία έσοδα της εταιρείας και δεν επιχορηγούνται από κρατικούς πόρους 
Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της Εταιρείας ο ανώτατος αριθμός του τακτικού προσωπικού της μπορεί να φθάσει τους 120 εργαζόμενους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου.
Η εταιρεία «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε» λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της σε προσωπικό, για την εκτέλεση των αυξημένων καθηκόντων της λόγω τουριστικής κίνησης, που προκαλούνται από την προσέλευση των τουριστών – επισκεπτών, προχώρησε εγκαίρως στις 27-12-2012 με την αρ.27/2012 απόφασή της, στον Προγραμματισμό προσλήψεων εποχιακού προσωπικού και συγκεκριμένα στην πρόσληψη 20 ατόμων για το κάμπινγκ της Χρυσής Αμμουδιάς και 11 ατόμων για το κάμπινγκ του Πρίνου, με τετράμηνη απασχόληση. Παρά ταύτα και ώσπου να
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες (έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), ανάρτησης της προκήρυξης συλλογής των αιτήσεων και έκδοσης των αποτελεσμάτων) και λόγω έλλειψης προσωπικού και κυρίως λόγω του ότι αρχές Μαϊου αρχίζει η λειτουργία των δύο κάμπινγκ, απαιτείται άμεσα η πρόσληψη προσωπικού για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των