ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 22 Αυγούστου 2023

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ», ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
«ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ»
 ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ
 
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η διεύρυνση της ερευνητικής δραστηριότητας στα αντικείμενα της Δημόσιας Υγείας και της Πολιτικής Υγείας. Bασικό προσανατολισμό του Π.Μ.Σ. αποτελεί η διεπιστημονική και ολιστική προσέγγιση της υγείας σε πληθυσμιακό επίπεδο.

Το Π.Μ.Σ. διαρθρώνεται σε τέσσερα συνολικά εξάμηνα (διετής φοίτηση, 120 ECTS). Στα τρία πρώτα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να παρακολουθήσουν (26 ώρες παρακολούθηση ανά μάθημα) και να ολοκληρώσουν επιτυχώς συνολικά εννέα (9) υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα, ενώ στο τέταρτο εξάμηνο εκπονούν την μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργασία. Το αναλυτικό πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. και ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά [ΦΕΚ Β’ 5103 | 31.12.2019].

Το Π.Μ.Σ. διαθέτει δύο ειδικεύσεις (Α) Δημόσια Υγεία (Β) Πολιτική Υγείας με ανώτατο όριο εισακτέων κατά έτος τους 20 μεταπτυχιακούς φοιτητές, 10 ανά κατεύθυνση. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του ανώτατου αριθμού εισακτέων σε μία εκ των κατευθύνσεων, ο αριθμός αυτός συμπληρώνεται από επιλαχόντες της άλλης κατεύθυνσης

Από τις 20 προκηρυσσόμενες θέσεις οι 17 θέσεις αφορούν φοίτηση με αποκλειστικά δια ζώσης παρουσία των φοιτητών και οι 3 θέσεις αφορούν υβριδική φοίτηση (συνδυασμός δηλαδή δια ζώσης και διαδικτυακής παρακολούθησης)
 
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής με αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Οι αιτούντες κατά τη διαδικασία της αίτησης καλούνται να επιλέξουν κατεύθυνση και τρόπο φοίτησης. 
 
Οι αιτούντες δεν μπορούν να υποβάλουν ταυτόχρονα αίτηση και στις δύο κατευθύνσεις του ΠΜΣ (δημόσια υγεία, πολιτική υγείας) ή και στους δύο τύπους φοίτησης (δια ζώσης, υβριδικός)
 
 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
20/09/2023
 
 
 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts