ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: « - ΜΕΡΟΣ Ι - ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ », AΠO TO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ "COURSITY"

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Έναρξη: Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020
To Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
και η Πλατφόρμα Διαδικτυακών Σεμιναρίων "Coursity"
διοργανώνουν Διαδικτυακό Σεμινάριο με θέμα: 
«Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες - Μέρος Ι»

Το μάθημα  «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες - Μέρος Ι» αποσκοπεί στην εξοικείωση των συμμετεχόντων με σύγχρονες προσεγγίσεις, όπως είναι η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία (Δ.Δ.) και η Ανταπόκριση στην Παρέμβαση (ΑσΠ), οι οποίες στοχεύουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση ενός μεγάλου εύρους εκπαιδευτικών και συναισθηματικών αναγκών των μαθητών μέσα στην τυπική τάξη

Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές και τα στάδια εφαρμογής των δύο μοντέλων δίνοντας έμφαση σε καλές πρακτικές αξιολόγησης των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών και διαφοροποίησης της διδασκαλίας.

 Απώτερο σκοπό αποτελεί η παροχή υψηλής ποιότητας μάθησης σε όλους τους μαθητές μιας τάξης αλλά και η αποτελεσματική στήριξη και ένταξη μαθητών με ιδιαιτερότητες στην τυπική τάξη

Τέλος, στο πλαίσιο της σύζευξης των δύο μοντέλων θα συζητηθούν συγκεκριμένες πρακτικές εφαρμογές για την αποτελεσματική στήριξη μαθητών με ιδιαιτερότητες μάθησης και συμπεριφοράς στο γενικό σχολείο.

Προαπαιτούμενα:
Προκειμένου να είναι εφικτή η παρακολούθηση του συγκεκριμένου μαθήματος συστήνεται οι συμμετέχοντες να έχουν βασικές γνώσεις σε πεδία που αφορούν την τυπική ανάπτυξη των παιδιών σχολικής ηλικίας καθώς και σε σχέση με τα χαρακτηριστικά και τη διδασκαλία μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες π.χ. μαθησιακές δυσκολίες.

Διδάσκουσες
:
Διαμάντω Φιλιππάτου
Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 
Παναγιώτα Δημητροπούλου
Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης


Ενότητες μαθήματος
Εβδομάδα 1:
 Μοντέλο Ανταπόκρισης στην Παρέμβαση

Εβδομάδα 2:
 Δομικά στοιχεία του Μοντέλου Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας

Εβδομάδα 3: 
Ο ρόλος της αξιολόγησης στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

Εβδομάδα 4:
 Διαφοροποίηση της διδασκαλίας με βάση τις ανάγκες των μαθητών: Εφαρμογές (Ι)

Εβδομάδα 5: 
Διαφοροποίηση της διδασκαλίας με βάση τις ανάγκες των μαθητών: Εφαρμογές (ΙΙ)

Εβδομάδα 6: 
Σύζευξη των μοντέλων «Ανταπόκριση στην Παρέμβαση» και «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία»

Το μάθημα απευθύνεται σε

    Aπόφοιτους και μεταπτυχιακούς φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων

    Aπόφοιτους και μεταπτυχιακούς φοιτητές τμημάτων ψυχολογίας

    Eπαγγελματίες στο χώρο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικούς ψυχικής υγείας (σχολικούς ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς κ.ο.κ)

   Όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν στην κατανόηση του μοντέλου της Ανταπόκρισης στην Παρέμβαση και στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία προκειμένου να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στην αποτελεσματική στήριξη μαθητών με ιδιαιτερότητες

Τι θα μου προσφέρει το μάθημα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται ότι θα έχουν επιτευχθεί τα ακόλουθα αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες:

    Κατανόηση των θεωρητικών προσεγγίσεων και των εννοιολογικών ζητημάτων που αφορούν το μοντέλο της Ανταπόκρισης στην Παρέμβαση και τη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

   Εμβάθυνση στα χαρακτηριστικά τους και στους τρόπους εφαρμογής τους σε μια τυπική τάξη εκπαίδευσης

✔    Γνώση ποικίλων μεθόδων αξιολόγησης των μαθησιακών αναγκών των μαθητών τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης και παρακολούθησης της ανταπόκρισής τους σε παρεμβάσεις μάθησης και συμπεριφοράς

    Κατανόηση του τρόπου που ο εκπαιδευτικός μπορεί να διαφοροποιήσει τη διδασκαλία και το μαθησιακό περιβάλλον με βάση τις ποικίλες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης

   Εκμάθηση αποτελεσματικότερων τρόπων διαχείρισης της σχολικής τάξης στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας προκειμένου να παρέχεται υψηλού επιπέδου μάθηση σε όλους τους μαθητές


ΔΩΡΕΑΝ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ


Όποιος επιθυμεί πιστοποιητικό θα πρέπει να συμμετάσχει σε εξετάσεις και να καταβάλει το αντίτιμο που ορίζεται
coursity.gr


https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts