ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Κυριακή 28 Ιουνίου 2020

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΝΟΥΣ», ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με τα τμήματα Φυσικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και τα Ινστιτούτα Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΥΜ) και Πληροφορικής (ΙΠ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), οργανώνει και λειτουργεί Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες Εγκεφάλου και Νου σε εφαρμογή του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Επανίδρυσης 1659Β’/11-5-2018 & ΦΕΚ Κανονισμού 2117Β’/8-6-2018), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις Επιστήμες Εγκεφάλου και Νου.
 
Στόχος του προγράμματος είναι η σφαιρική, ολοκληρωμένη εκπαίδευση στη διεπιστημονική προσέγγιση θεμελιωδών επιστημονικών ερωτημάτων που αφορούν τον εγκέφαλο και την ανάδυση σκέψης, συνείδησης και συμπεριφοράς
 Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του Μ.Δ.Ε είναι τέσσερα (4) εξάμηνα.
 
Τονίζεται ότι τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά και η παρακολούθησή τους ισοδυναμεί με πλήρη απασχόληση.
 
Δεκτοί γίνονται: Πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές που αναμένεται ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν την έναρξη των μαθημάτων στο Ε&Ν.
 
Το ΠΜΣ δεν έχει δίδακτρα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
20/07/2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ