ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 13 Μαΐου 2020

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΠΜΣ): «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ», ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Οι Σχολές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών,
 Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
του ΕΜΠ, με τη διοικητική υποστήριξη της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 
οργανώνουν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ)
στο αντικείμενο:
 «Πολεοδομία και Χωροταξία»

 Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι μηχανικοί του ΕΜΠ ή άλλων ΑΕΙ της χώρας ή πτυχιούχοι ισότιμων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (άρθρο 4, ΦΕΚ 3304/τ.Β΄/10-08-2018). Τελειόφοιτοι σπουδαστές των παραπάνω κατηγοριών δύνανται να υποβάλλουν αίτηση, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωσή τους ότι θα προσκομίσουν το δίπλωμα/πτυχίο ή βεβαίωση ότι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους, πριν την έναρξη του ΔΠΜΣ. Ο συνολικός αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα πέντε (35).

Οι σπουδές στο ΔΠΜΣ παρέχονται δωρεάν


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
21/05/2020