ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 9 Απριλίου 2020

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: « - ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ», AΠO TO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ "COURSITY"

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Έναρξη: Τετάρτη 22 Απριλίου 2020
To Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
και η Πλατφόρμα Διαδικτυακών Σεμιναρίων "Coursity"
διοργανώνουν Διαδικτυακό Σεμινάριο με θέμα: 
«Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες - Μέρος ΙΙ»

Το μάθημα «Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας: Μέρος ΙI» αποτελεί τη συνέχεια του μαθήματος «Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας: Μέρος Ι» και αποσκοπεί στην εμβάθυνση για την εφαρμογή της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ.) και της Ανταπόκρισης στην Παρέμβαση (ΑσΠ) σε περιπτώσεις μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ) μέσα στην τυπική τάξη. 

Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν: 
α) ποιοι είναι οι μαθητές με ΕΕΑ και πώς εντάσσονται στο πλαίσιο μια τυπικής σχολικής τάξης
 β) ποιες διαστάσεις ορίζουν το κλίμα μέσα στη σχολική τάξη προκειμένου να αποτελέσει μια κοινότητα μάθησης με βάση της αρχές της Δ.Δ. και της ΑσΠ
 γ) ποια είναι τα χαρακτηριστικά και τα διαγνωστικά κριτήρια με βάση το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών DSM 5 των μαθητών με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα, με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και με προβλήματα συμπεριφοράς
και δ) ποια προγράμματα μαθησιακών και εκπαιδευτικών παρεμβάσεων εφαρμόζονται για τους μαθητές που παρουσιάζουν αυτές τις δυσκολίες καθώς και ποιες είναι οι βασικές αρχές και τα στάδια εφαρμογής της ΔΔ και της ΑσΠ με στόχο την κάλυψη των εκπαιδευτικών τους αναγκών.

Προαπαιτούμενα:
Προκειμένου να είναι εφικτή η παρακολούθηση του συγκεκριμένου μαθήματος συστήνεται οι συμμετέχοντες να έχουν βασικές γνώσεις σε πεδία που αφορούν την τυπική ανάπτυξη των παιδιών σχολικής ηλικίας καθώς και σε σχέση με τα χαρακτηριστικά και τη διδασκαλία μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες π.χ. μαθησιακές δυσκολίες.
Επίσης, προτείνεται από τις διδάσκουσες να έχει προηγηθεί η παρακολούθηση του διαδικτυακού μαθήματος «Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας: Μέρος Ι»

Διδάσκουσες
:

 Παναγιώτα Δημητροπούλου
Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης


Διαμάντω Φιλιππάτου
Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ενότητες μαθήματος
Εβδομάδα 1:
Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Κατηγοριοποίηση

Εβδομάδα 2:
 Διαφοροποιημένη διδασκαλία και κλίμα της τάξης

Εβδομάδα 3: 
Διαφοροποίηση της διδασκαλίας και μαθητές με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)

Εβδομάδα 4:
Διαφοροποίηση της διδασκαλίας και μαθητές με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)

Εβδομάδα 5: 
Ανταπόκριση στην Παρέμβαση και Δυσκολίες στη Συμπεριφορά


Το μάθημα απευθύνεται σε

    Aπόφοιτους και μεταπτυχιακούς φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων

    Aπόφοιτους και μεταπτυχιακούς φοιτητές τμημάτων ψυχολογίας

    Eπαγγελματίες στο χώρο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικούς ψυχικής υγείας (σχολικούς ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς κ.ο.κ)

   Όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν στην κατανόηση του μοντέλου της Ανταπόκρισης στην Παρέμβαση και στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία προκειμένου να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στην αποτελεσματική στήριξη μαθητών με ιδιαιτερότητες

Τι θα μου προσφέρει το μάθημα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται ότι θα έχουν επιτευχθεί τα ακόλουθα αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες:

    Κατανόηση του τρόπου κατηγοριοποίησης, της χρήσης κατάλληλης ορολογίας στις περιπτώσεις των μαθητών με ιδιαιτερότητες, του νομικού πλαισίου και των τρόπων ενσωμάτωσης σε μια τάξη τυπικής ανάπτυξης

   Εμβάθυνση στις διαστάσεις που συνθέτουν το κλίμα μιας αποτελεσματικής σχολικής τάξης που λειτουργεί ως κοινότητα για τους μαθητές της με έμφαση σε έννοιες όπως τα κίνητρα, η δέσμευση, οι κοινωνικές – συναισθηματικές δεξιότητες

✔    Γνώση των χαρακτηριστικών μαθητών με ποικίλες δυσκολίες, των διαγνωστικών τους κριτηρίων και τον εντοπισμό τους με βάση έγκυρες μεθόδους

     Κατανόηση των χαρακτηριστικών των μαθητών με δυσκολίες ανά ηλικιακές ομάδες και πώς τα χαρακτηριστικά αυτά επιδρούν στο σχολικό πλαίσιο σε γνωστικό επίπεδο

   Εκμάθηση των προγραμμάτων παρέμβασης για τους μαθητές με δυσκολίες και των τρόπων που ο εκπαιδευτικός μπορεί να διαφοροποιήσει τη διδασκαλία και το μαθησιακό περιβάλλον με βάση τις ποικίλες εκπαιδευτικές ανάγκες τους


ΔΩΡΕΑΝ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ


Όποιος επιθυμεί πιστοποιητικό θα πρέπει να συμμετάσχει σε εξετάσεις και να καταβάλει το αντίτιμο που ορίζεται
coursity.gr


https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts