ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020

ΕΡΓΑΣΙΑ - 19 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης 
 απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που σχετίζονται με τη λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ανωγείων  Ν. Ρεθύμνης σε Επιστημονικό Προσωπικό και σε Υποστηρικτικό Προσωπικό (διάρκειας ενός έτους), εφόσον οι δράσεις χρηματοδοτηθούν από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 30/04/2020

 Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών έως 30-4-2020 σύμφωνα με την απόφαση ΔΣ ΙΝΕΔΙΒΙΜ: 6849/423/16-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΠ8Ζ46ΨΖΣΠ-ΙΧ1)
Καλούνται οι υποψήφιοι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω ταχυδρομείου ή μέσω ταχυμεταφορών και εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 να καταθέσουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. τις υπογεγραμμένες και συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αιτήσεις τους