ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

H ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 
ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με ειδικότητα Ανθρωπιστικών ή/και Κοινωνικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών τίτλων της αλλοδαπής, με Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό τίτλο σπουδών στους ανωτέρω τομείς και εμπειρία στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών και Συγχρηματοδοτούμενων έργων, ύψους 6.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων όλων των κατά νόμο φόρων, κρατήσεων και επιβαρύνσεων, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως την 31/07/2020, ημερομηνία λήξης του έργου για την κάλυψη των αναγκών του έργου


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
  21/02/2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

H ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 
στο πλαίσιο υλοποίησης ως εταίρος του έργου
«Ενισχύοντας την αυτονομία των ανθρώπων με μειωμένη όραση, μέσω μηχανικής όρασης και ακουστικής επικοινωνίας (e‐Όραση)», που εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του ΕΣΠΑ, για την Προγραμματική Περίοδο 2014‐2020
ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 1 άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με ειδικότητα Ανθρωπιστικών ή/και Κοινωνικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών τίτλων της αλλοδαπής, με Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό τίτλο σπουδών στους ανωτέρω τομείς και εμπειρία στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών και Συγχρηματοδοτούμενων έργων, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως την 31/07/2020, ημερομηνία λήξης του έργου για την κάλυψη των αναγκών του έργου
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
  21/02/2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ
https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts