ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019

2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
06 - 07 Δεκεμβρίου 2019
Ώρα:08.30
 2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 Σήμερα οι κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας είναι απαρέγκλιτη προϋπόθεση για τη νόμιμη λειτουργία τους, αποτελούν σαφή απαίτηση του νομικού και κανονιστικού πλαισίου που τη διέπει και συνιστούν προσδοκώμενο στόχο της κοινωνίας μας.Κύριες κατευθύνσεις των παραπάνω κανόνων αποτελούν, μεταξύ άλλων, η προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος.

 Όπως έχει όμως τονισθεί από πολλές πηγές, οι όροι Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία τείνουν να είναι «απλώς επιθετικοί προσδιορισμοί» και ενώ έχει αντιγραφεί και ενσωματωθεί στη νομοθεσία μας όλο το σχετικό Ευρωπαϊκό Νομοθετικό πλαίσιο, δυστυχώς αυτό εφαρμόζεται είτε αποσπασματικά είτε κατά το δοκούν

Η διοργάνωση του «2ο Συνέδριου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της εταιρείας μας και προσδοκούμε να αποτελέσει το βήμα αξιόπιστου, τεκμηριωμένου και πρακτικού διαλόγου, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς – δημόσιους και ιδιωτικούς – και κάθε ενδιαφερόμενο ή εργαζόμενο

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:

Διαχείριση βιολογικού κινδύνου – Ορισμοί Βιοασφάλειας

• Η διαχείριση Βιολογικού Κινδύνου συναντάει την ποιότητα

• Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης Βιολογικού κινδύνου

• Εκτίμηση βιολογικού κινδύνου χρησιμοποιώντας κατάλληλες μεθοδολογίες και εργαλεία

• Ατυχήματα, λοιμώξεις (LAI) και επείγουσες καταστάσεις στο εργαστήριο – Έρευνες και αναφορές περιστατικών και ατυχημάτων στα εργαστήρια

• Biosecurity

Συμμόρφωση σε κανόνες και πρότυπα βιοασφάλειας – Διοικητικά μέτρα

• Απαιτήσεις συστημάτων διαχείρισης ποιότητας – διαπίστευσης για την βιοασφάλεια

• Πιστοποίηση βιοασφάλειας CWA 15793

• Διεθνείς οργανισμοί και πιστοποιήσεις επαγγελματιών βιοασφάλειας

Υγιεινή στους χώρους των εργαστηρίων των Νοσοκομείων και της Πρωτοβάθμιας Υγείας

• Διαχείριση βιολογικών αποβλήτων – Γίνεται σωστά ? Πρακτική προσέγγιση

• Βασικές αρχές αποστείρωσης και απολύμανσης εργ
αστηριακών χώρων

• Πολιτική χρήσης βιοκτόνων προϊόντων στο νοσοκομείο, υγιεινή των χεριών

Εφαρμοσμένες διαδικασίες βιοασφάλειας

• Ασφαλής εργασία σε θαλάμους βιοασφάλειας

• Τυποποιημένες ασφαλείς εργαστηριακές διαδικασίες και πρωτοκολλά εργασίας (GLP & SOPs)

• Εξοπλισμός – Μέσα ατομικής προστασίας (PPE)

• Βελτίωση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των βιολογικών περιστατικών στο εργαστήριο

• Βιοασφάλεια σε εργαστηριακές εγκαταστάσεις ζώων

• Αερολύματα στο σύγχρονο εργαστήριο μικροβιολογίας

Δημόσια υγεία
• Διασυνοριακές – αναδυόμενες ασθένειες

• Εργαστηριακές λοιμώξεις που σχετίζονται με τη χρήση αναδυόμενων η επανεμφανιζόμενων μι
κροβιακών παθογόνων σε εργαστηριακά ζώα

• Βιοασφάλεια στην ανάπτυξη των φυτών και στις εγκαταστάσεις φυτοπαθογόνων

• Αναδυόμενες τεχνολογίες και Προκλήσεις βιοασφάλειας στον τομέα της γεωργίας και των φυτών

• Εργασιακή υγεία στο εργαστηριακό περιβάλλον • Βιοασφάλεια και τρόφιμα

• Εκπαίδευση βιολογικής ασφάλειας για προσωπικό συντήρησης, καθαριότητας και ασφάλειας

• Εκπαίδευση βιολογικής ασφάλειας για διασώστες και πυροσβέστες

Νομικές και δεοντολογικές παράμετροι βιοασφάλειας

• Βιοηθική – Διεθνείς συμφωνίες και πρωτόκολλα βιοασφάλειας

• Η αναθεώρηση του εγχειρίδιου βιοασφάλειας WHO

• Ανάπτυξη «Κουλτούρας» Βιοασφάλειας, Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία ( Safety Culture)

Κλινικά φροντιστήρια:

• Προκλήσεις νέων γενετικών τεχνολογιών στη βιοασφάλεια. Νέοι κίνδυνοι; Νέες αβεβαιότητες; Νέα αξιολόγηση κινδύνου;

• Λήψη, συσκευασία και μεταφορά βιολογικών υλικών και παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των γενετικά τροποποιημένων (GMOs)

• Έλεγχοι και επιθεωρήσεις βιοασφάλειας

• Έρευνα και καταγραφή συμβάντων και ατυχημάτων


ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
 Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα
 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts