ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ:

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – Ε.Λ.Κ.Ε. ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Censorship in Visual Arts and Film: The Greek experience from the post-war years to the present» («Η λογοκρισία στον Κι-νηματογράφο και τις Εικαστικές Τέχνες: Η Ελληνική εμπειρία από τα μεταπολεμικά χρόνια μέχρι σήμερα») Το έργο στοχεύει αφενός να παράσχει μια ολοκληρωμένη και πλήρως τεκμηριωμένη ιστορία της λογοκρισίας στον κινηματογράφο και τις εικαστικές τέχνες στη χώρα βασισμένη σε πρω-τότυπη, συστηματική και εκτεταμένη αρχειακή έρευνα, και αφετέρου να εντοπίσει την εξέλι-ξη του λογοκριτικού Λόγου και τη δημόσια πρόσληψη της λογοκρισίας σε διαφορετικά κα-θεστώτα και περιόδους, υιοθετώντας έναν περιεκτικό ορισμό που βασίζεται στις νέες θεωρη-τικές προσεγγίσεις.
 Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – Ε.Λ.Κ.Ε., προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (2 άτομα) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:
1.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ
Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Growing & Enabling Information Technologies for Online Neighborhoods: Implications & Applications» («Αναπτύσσοντας & Ενισχύοντας Τεχνολογίες Πληροφορίας για Διαδικτυακές Γειτονιές: Προεκτάσεις και Εφαρμογές») («GEITONIA»)
 Το έργο αφορά στην κατανόηση των εννοιών της κοινότητας και της γειτονιάς και στη διερεύνηση της σχέσης τους με τις νέες τεχνολογίες. Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού μέσου κοινωνικής δικτύωσης με αναφορά λειτουργίας σε μια περιοχή της Αττικής, με λειτουργικά χαρακτηριστικά που θα προκύψουν μέσα από πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα. Η εφαρμογή θα δοθεί προς αξιοποίηση στους κατοίκους της συγκεκριμένης περιοχής, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και η χρήση και λειτουργία της θα εκτιμηθεί ερευνητικά στο τέλος της περιόδου χρήσης της. Η συμμετοχή των κατοίκων στο τοπικό κοινωνικό μέσο και το περιεχόμενο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, που θα αναπτυχθεί, πρόκειται να αποτελέσουν πολύτιμα ερευνητικά δεδομένα για την κατανόηση του κατά πόσο οι διαμεσολαβούμενες, από τις νέες τεχνολογίες, μορφές επικοινωνίας μπορούν να ενισχύσουν την κοινωνική αλληλεπίδραση και την κοινωνική συμμετοχή σε τοπικό φυσικό επίπεδο, όπως σε μια γειτονιά
 Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts