ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ


Ο ΔΗΜΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ανακοινώνει την προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης μετακλητού υπαλλήλου σε θέση Ειδικού Συμβούλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από πρόσωπο το οποίο θα έχει τα υπό του νόμου οριζόμενα προσόντα, και θα ασχοληθεί με αντικείμενο την παροχή συμβουλών και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά για θέματα που
αφορούν:
α) στην επανένταξη δημοτών, που έχουν πέσει θύματα της πολύχρονης οικονομικής
κρίσης, (άστεγοι-άπορες οικογένειες), στην αγορά εργασίας με στόχο την παύση του κοινωνικού αποκλεισμού 
β) στην ένταξη των ΑΜΕΑ στη τοπική κοινωνία, τόσο σε επίπεδο κοινωνικής προστασίας όσο και στην τοπική αγορά εργασίας 
γ) στην ενσωμάτωση μεταναστών και
προσφύγων στην τοπική κοινωνία με ταυτόχρονη διατήρηση της ιδιαίτερης πολιτισμικής τους ταυτότητας, αλλά και στην επιτυχημένη ένταξή τους στην αγορά εργασίας με στόχο τηναυτονόμησή τους 
δ) στην προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής
αλληλεγγύης
ε) στο σχεδιασμό προγραμμάτων για την πρόληψη της παραβατικότητας
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
1.Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17).
2. Πτυχίο Ανθρωπιστικών ή Κοινωνικών Επιστημών ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ ή Ι.Τ.Ε. ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
3. Πολύ καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά)
4. Καλή γνώση μίας δεύτερης ξένης γλώσσας
5.Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α., που
αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λ.π.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας