ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 31 Μαΐου 2019

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ"

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
οργανώνει Δωρεάν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο:
 «Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων» 
«MSc in Artificial Intelligence and Data Analytics», χωρίς ειδικεύσεις.
Το Π.Μ.Σ. στην Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στο χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης και Αναλυτικής Δεδομένων, έτσι ώστε οι διπλωματούχοι του Π.Μ.Σ. να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία για την υιοθέτηση βέλτιστων λύσεων και πρακτικών σε προβλήματα που απαιτούν συλλογιστική και λήψη αποφάσεων βασισμένη στη διαχείριση, ανάλυση, επεξεργασία και αξιοποίηση μεγάλου όγκου δεδομένων
 Το Π.Μ.Σ. διαρκεί τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα δύο πρώτα, διάρκειας δεκατριών (13) πλήρων διδακτικών εβδομάδων, αφορούν τη διδασκαλία και εξέταση των μαθημάτων, ενώ τα δύο τελευταία αφορούν την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. 
Οι ελάχιστες διδακτικές ώρες ανά μάθημα είναι 39, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης.

Όλα τα μαθήματα του προγράμματος διδάσκονται 3 ώρες την εβδομάδα, είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα.
 Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Μηχανικών Η/Υ, Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι θα οφείλουν το πολύ τέσσερα (4) μαθήματα συν την πτυχιακή τους εργασία για την εξεταστική πριν από την έναρξη των μαθημάτων του Α ́ εξαμήνου. 
Η ενδεχόμενη αποδοχή τους θα γίνει υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς περάτωσης των προπτυχιακών τους σπουδών πριν από την έναρξη του Α’ εξαμήνου, και εφόσον πληρούν όλες τις λοιπές προϋποθέσεις εισαγωγής στο Π.Μ.Σ.
 
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί και αλλοδαποί υποψήφιοι, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο Π.Μ.Σ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
02/05/2019 - 05/07/2019