ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 10 Απριλίου 2019

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε

Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε
Προκηρύσσει την πρόσληψη ενός πτυχιούχου σχολής Επικοινωνιών, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ή Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Επιστημών, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας 18 μηνών

 Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα του υποψηφίου ορίζονται ακολούθως:
- Πτυχίο ΑΕΙ σε Επιστήμες Επικοινωνίας ή/και Δημοσιογραφίας ή/και Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Σπουδών
- Εμπειρία άνω των 5 ετών στην εκπόνηση μελετών και υποβολή προτάσεων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων κοινωνικών δράσεων, πολιτισμού και τουρισμού
- Εμπειρία στη Διαχείριση/υλοποίηση/παρακολούθηση Συγχρηματοδοτούμενων έργων και Πρωτοβουλιών
- Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
- Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
12/04/2018