ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
ανακοινώνει την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με 1 εμπειρογνώμονα για τον Κωδικό Θέσης ΚΘ5ε: Αξιοποίηση πολυμεσικών εφαρμογών στη διδασκαλία μαθημάτων Πολιτικών ή/και Κοινωνικών Επιστημών ή Νομικών Επιστημών για την κάλυψη των αναγκών της Συστάδας Β2.11: Οικονομία, Διοίκηση και Κοινωνικές Επιστήμες, στο πλαίσιο του Υποέργου 25 «Ανάπτυξη περιεχομένου-υλικού επιμόρφωσης νέων κλάδων εκπαιδευτικών και εσωτερική αξιολόγηση Πράξης» της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)»


 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο Πολιτικών ή/και Κοινωνικών Επιστημών ή Νομικών Επιστημών ή/και Ανθρωπιστικών Επιστημών από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχος Τίτλος Σπουδών της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένος από το αρμόδιο όργανο. 

Τρία (3) τουλάχιστον έτη επαγγελματικής-διδακτικής εμπειρίας στην Πρωτοβάθμια ή/και Δευτεροβάθμια ή/και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και σε Προγράμματα Κατάρτισης Ενηλίκων ή τρία (3) τουλάχιστον ακαδημαϊκά εξάμηνα επαγγελματικής-διδακτικής εμπειρίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Τουλάχιστον δύο (2) δημοσιεύσεις στα γνωστικά αντικείμενα της συστάδας ή/και τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ
 

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
14/09/2018
iep.edu.gr

 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts