ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 3 Ιουλίου 2018

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ», AΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 επανιδρύει και επαναλειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 
το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 
«Δια Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή»
«Master of Arts in Lifelong Learning and Special Education»

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών:
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις εξής ειδικεύσεις:

1. Δια Βίου Μάθηση (Master of Arts in Lifelong Learning)

2. Ειδική Αγωγή (Master of Arts in Special Education)

Προϋποθέσεις Εισαγωγής
:

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος γίνονται δεκτοί:

α) Πτυχιούχοι του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,

β) Πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας

γ) Πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισοτίμων προς τα ανωτέρω.

Κριτήρια Επιλογής:
Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία και αντιστοιχίζονται με μονάδες ως εξής:

Ο βαθμός του πτυχίου παίρνει έως και 20 μονάδες, δηλαδή ο βαθμός του πτυχίου πολλαπλασιάζεται X 2. Ως πρώτο πτυχίο λαμβάνεται υπόψη το πτυχίο που ορίζει ο ίδιος ο υποψήφιος στην αίτηση εισαγωγής που υποβάλει στη Γραμματεία. Η συνολική βαθμολογία στις γραπτές εξετάσεις είναι έως και 80 μονάδες, ενώ κάθε εξεταζόμενο μάθημα βαθμολογείται από 0 έως 20 (μόνο ακέραιοι αριθμοί). Ο γενικός βαθμός επίδοσης που προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών στα δύο εξεταζόμενα μαθήματα πολλαπλασιάζεται επί 2.

Ο ανώτερος αριθμός μονάδων που μπορεί να συγκεντρώσει ένας υποψήφιος είναι εκατό (100). Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά αξιολογική σειρά στον τελικό πίνακα των αποτελεσμάτων της κάθε κατεύθυνσης.

Στην περίπτωση υποψηφίου με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η απρόσκοπτη συμμετοχή στις εξετάσεις διασφαλίζεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Κανονισμού. Η συντονιστική επιτροπή αναλαμβάνει τον προσδιορισμό των απαιτούμενων διευθετήσεων και προσαρμογών κατά περίπτωση και ενημερώνει τις εξεταστικές επιτροπές.

Επιτυχόντες θα είναι οι πρώτοι τριάντα (30) υποψήφιοι ανά ειδίκευση που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία στις εξετάσεις.

Προαπαιτούμενα Γλωσσομάθειας:
 Για όλους τους υποψηφίους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση σε επίπεδο τουλάχιστον Γ1 /C1 μιας από τις τρεις ευρωπαϊκές γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική. Ως απόδειξη κατοχής πτυχίου ξένης γλώσσας επιπέδου «πολύ καλή» λαμβάνονται υπόψη όλα πιστοποιητικά τα οποία αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ.

Αριθμός Εισακτέων: 60 (30 ανά ειδίκευση)

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Δίδακτρα: Δωρεάν


Ύλη και Βιβλιογραφία των εισαγωγικών εξετάσεων για το 2018-2019 
στους παρακάτω συνδέσμους: 

‣ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
-
 ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗuom.gr

 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts