ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 10 Ιουλίου 2018

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
ανακοινώνει την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου με 2 ειδικούς επιστήμονες για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης της Δράσης 4 «Επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων» της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος»

 Το αντικείμενο του έργου των 2 ειδικών επιστημόνων ανά κωδικό θέσης (Κ.Θ.) είναι η εκπόνηση ειδικού επιμορφωτικού υλικού το οποίο θα αφορά τις ακόλουθες θεματικές:
Α) Ψυχοκοινωνική ανάπτυξη προσφύγων παιδικής και εφηβικής ηλικίας
Β) Υποστήριξη ενηλίκων σε θέματα ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης προσφύγων ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Μεταπτυχιακός / Διδακτορικός τίτλος της ημεδαπής ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένος στην Ψυχολογία ή/και Ψυχική Υγεία ή/και Κοινωνική Ψυχιατρική
 

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 19/07/2018
iep.edu.gr

 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts