ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 10 Ιουλίου 2018

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ», ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πρόκειται να δεχθεί μεταπτυχιακούς φοιτητές στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
 «Επιστήμες της Αγωγής» 
για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019

Οι προσφερόμενες ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ. και ο αριθμός των φοιτητών που θα δεχθεί η καθεμία είναι οι παρακάτω:
1.Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός [ΕΓΠ]: Δέκα (10) φοιτητές.
2. Διδασκαλία και Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου [ΔΑΕΕ]: Δέκα (10) φοιτητές
3. Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική [ΕΣ]: Δέκα (10) φοιτητές
Συνολικός αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών: τριάντα (30).
 
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Επιστήμες της Αγωγής, σε μία από τις τρεις παραπάνω ειδικεύσεις και η διάρκεια σπουδών είναι 3 εξάμηνα. 

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί:
Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής
Εκπαίδευσης και Προσχολικής Αγωγής, πανεπιστημιακών τμημάτων της ημεδαπής και ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ, συναφούς γνωστικού αντικειμένου.


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
01/09/2018 - 15/09/2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

ptde.uoi.gr


 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts