ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016

ΔΩΡΕΑΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας του τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τη συνεργασία του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) και τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας διοργανώνει 
Δωρεάν Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο Πεδίο των Εξαρτήσεων

 Βασικός στόχος του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας είναι η εκπαίδευση στη φιλοσοφία και τις πρακτικές της αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας, καθώς και στις κριτικές προσεγγίσεις του πεδίου των εξαρτήσεων. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σύνδεση του κοινωνικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος με την αιτιοπαθογένεια των σύγχρονων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. 

Σε αυτό το πλαίσιο, αποδομείται ο παραδοσιακός ρόλος των ειδικών και προσεγγίζονται διαφορετικά παραδείγματα παροχής βοήθειας. Την ευθύνη των δράσεων εκπαίδευσης έχει ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας, Φ. Ζαφειρίδης, Ψυχίατρος, τ. Αναπλ. Καθηγητής Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων του Α.Π.Θ.

Προκειμένου να υπηρετεί τα παραπάνω, η εκπαίδευση στοχεύει:
α) Σε μια ολιστική προσέγγιση της ανθρώπινης ύπαρξης και των ζητημάτων Υγείας, με έμφαση στα ψυχοκοινωνικά προβλήματα και
β) Στη δημιουργία λειτουργών υγείας ικανών να αναλάβουν ρόλο εμψυχωτή σε ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο, στα πλαίσια των κριτικών προσεγγίσεων του πεδίου των εξαρτήσεων.

Η εκπαιδευτική διαδικασία βασίζεται:
 • Στην ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων·
 • Στη συνεργατική μάθηση·
 • Στην αντικατάσταση του παραδοσιακού ρόλου του διδάσκοντα με αυτόν του συμβούλου και
 • Στην άμεση σύνδεση της θεωρίας με την πράξη.
Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις εκπαίδευσης του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας απαιτεί δέσμευση, υπευθυνότητα και συνέπεια στο συμφωνημένο πλαίσιο κάθε επιμέρους δράσης. 

Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις είναι δωρεάν

Μοναδική δαπάνη που επιβαρύνει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες αφορά σε μετακινήσεις τους (εισιτήρια, διατροφή) για την παρακολούθηση των σεμιναρίων εμβάθυνσης στις κριτικές αντιλήψεις και πρακτικές του πεδίου των εξαρτήσεων.

Περιγραφή Προγράμματος Εκπαίδευσης
Το ετήσιο πρόγραμμα έχει ελάχιστη διάρκεια 500 ωρών πρακτικής άσκησης. 

Η εκπαίδευση λαμβάνει χώρα στο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας στο οποίο δηλώνει ενδιαφέρον ο/η εκπαιδευόμενος/η, ενώ μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περισσότερα του ενός Προγράμματα, κατόπιν συνεννόησης. 

Σκοπός είναι οι εκπαιδευόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με διαφορετικές δράσεις, καθώς τα Προγράμματα αναπτύσσουν δράσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των τοπικών κοινωνικών.

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι εκπαιδευόμενοι/ες συμμετέχουν στις επιμέρους δράσεις του προγράμματος και συνεργάζονται στενά με τους εργαζόμενους. 

Συμμετέχουν ακόμα σε συστηματικές συναντήσεις εκπαίδευσης και εποπτείας από τα στελέχη του προγράμματος. 

Η πρακτική άσκηση χωρίζεται σε περιόδους των τριών μηνών στο τέλος των οποίων οι εκπαιδευόμενοι/ες λαμβάνουν ανατροφοδότηση και αποφασίζεται η συνέχιση ή μη της πρακτικής και το πλάνο εμπλοκής τους για το επόμενο διάστημα.

Για τη λήψη πιστοποιητικού παρακολούθησης είναι απαραίτητη η συμπλήρωση τουλάχιστον 500 ωρών πρακτικής άσκησης και η παρακολούθηση του συνόλου των σεμιναρίων εμβάθυνσης στις κριτικές αντιλήψεις και πρακτικές του πεδίου των εξαρτήσεων.

 Οι θεματικές των σεμιναρίων είναι οι εξής:
 1. 1.H διαμόρφωση και τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου κοινωνικοπολιτικού πλαισίου και σύνδεση του με την όξυνση των διαφόρων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων.
 2. 2.Εισαγωγή στις κριτικές προσεγγίσεις του πεδίου των εξαρτήσεων.
 3. 3.Ιστορική αναδρομή της επέκτασης του φαινομένου της εξάρτησης.
 4. 4.Η παγκοσμιοποίηση του φαινομένου της εξάρτησης και η κρίση του κυρίαρχου επιστημονικού παραδείγματος.
 5. 5.Ιστορική αναδρομή των προτάσεων αντιμετώπισης των εξαρτήσεων.
 6. 6.Η πρόταση των ομάδων αυτοβοήθειας/αλληλοβοήθειας. Βασικά χαρακτηριστικά, τύποι ομάδων, μεθοδολογίες υποστήριξης και διευκόλυνσης της συμμετοχής σε ομάδες αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας.
 7. 7.Σύγχρονες προτάσεις αντιμετώπισης του προβλήματος της εξάρτησης: Προσεγγίσεις, κριτική, ζητήματα αποτελεσματικότητας.
 8. 8.Οι προτάσεις απεξάρτησης στην Ελλάδα: Ιστορική αναδρομή, επιστημονικό υπόβαθρο, τρόπος λειτουργίας.
 9. 9.Πρόληψη του προβλήματος της εξάρτησης και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων.
 10. 10.Πολιτικές και πρακτικές κοινωνικής ένταξης απεξαρτημένων ατόμων: Ανάγκες, διλλήματα, δυσκολίες και δυνατότητες.  
 11. 11.Μεθοδολογίες έρευνας και δόμησης ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων στο πεδίο των εξαρτήσεων με βάση τις κριτικές προσεγγίσεις της Κοινοτικής Ψυχολογίας.
Τα σεμινάρια εμβάθυνσης λαμβάνουν χώρα στο Κέντρο Ενταξιακών, Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων των Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας στη Ραψάνη Λάρισας, με τη μορφή εργαστηρίων διάρκειας μίας ή περισσοτέρων ημερών (κατά κύριο λόγο σε Σαββατοκύριακα).

Ο κύκλος των σεμιναρίων είναι διαρκώς επαναλαμβανόμενος, επομένως αν κάποιος/α εκπαιδευόμενος/η ενταχθεί στο πρόγραμμα εκπαίδευσης σε χρονικό σημείο όπου ο κύκλος βρίσκεται σε εξέλιξη, συνεχίζει στον επόμενο κύκλο, ώσπου να ολοκληρώσει την παρακολούθηση όλων των ενοτήτων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Στο πρόγραμμα εκπαίδευσης μπορούν να συμμετάσχουν απόφοιτοι τμημάτων Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, καθώς και Επιστημών Υγείας. Για τη συμμετοχή αποφοίτων άλλων τμημάτων ή ιδιωτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης απαιτείται συνεννόηση με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος.
Μπορούν ακόμα να λάβουν μέρος εργαζόμενοι σε δομές πρόληψης και αντιμετώπισης της εξάρτησης ή άλλες δομές ψυχικής υγείας, οι οποίοι επιλέγονται κατόπιν συνέντευξης. Για τους τελευταίους προβλέπεται παρακολούθηση των θεωρητικών σεμιναρίων εμβάθυνσης και η δυνατότητα πρακτικής άσκησης τριών εβδομάδων στο πλησιέστερο στην υπηρεσία τους Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας. Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος Εκπαίδευσης, όσοι από τους εργαζόμενους ενδιαφέρονται, μπορούν εθελοντικά να αναλάβουν την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων στους χώρους ευθύνης τους, σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας.

Απαιτούμενος χρόνος εμπλοκής
10-12 ώρες εβδομαδιαίως.

Αριθμός Συμμετεχόντων/ουσών
Ο ανώτερος αριθμός συμμετεχόντων καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες των προγραμμάτων.

Διαδικασία Επιλογής
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή στο πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι η εθελοντική συμμετοχή του/της ενδιαφερόμενου/ης στις δράσεις κάποιου εκ των Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας, η οποία αποτελεί περίοδο γνωριμίας. 

Η εθελοντική συμμετοχή μπορεί να λάβει χώρα οποιαδήποτε χρονική περίοδο, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων και πάντα με γνώμονα τις ανάγκες του εκάστοτε προγράμματος.

Στη συνέχεια ο/η υποψήφιος/α συμμετέχει για διάστημα δύο έως τρεις μήνες στις δράσεις του προγράμματος. Εφόσον, με το πέρας αυτής της περιόδου, υπάρξει θετική ανατροφοδότηση από την πρακτική άσκηση, ο/η υποψήφιος/α εντάσσεται στο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α λάβει αρνητική ανατροφοδότηση, ολοκληρώνει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα

 Βεβαίωση Παρακολούθησης:
Οι συμμετέχοντες/ουσες που συμπλήρωσαν τουλάχιστον 500 ώρες πρακτικής άσκησης και παρακολούθησαν όλες τις θεματικές των σεμιναρίων εμβάθυνσης λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης του Προγράμματος Εκπαίδευσης.